Teknikfag A

Teknikfaget har du på 3. år, og det fylder ca. 10 lektioner om ugen.

Formål

Teknikfaget bidrager til htx-uddannelsens overordnede formål, ved at eleven styrker sine formelle og reelle forudsætninger for at gennemføre videregående uddannelser især inden for det tekniske og naturvidenskabelige område.

Teknikfaget udvikler evnen til at forholde sig analytisk, reflekterende og innovativt til tekniske udformninger og løsninger i omverdenen og til anvendt videnskabelig viden. Inden for teknikfagets faglige områder er formålet, at eleverne får indsigt i at planlægge, beskrive og gennemføre selvstændige projektforløb og konkrete projekter.

Endvidere er formålet, at eleverne udvikler deres evner til at søge, bearbejde og formidle relevante informationer, til at fordybe sig i en konkret fagspecifik problemstilling og til at kombinere teori og praktisk arbejde.

Eleverne skal kunne inddrage og anvende elementer fra andre fag, herunder i særlig grad studieretningsfagene, i projekter, der samtidig understøtter de øvrige fag i studieretningerne. Teknikfaget skal bidrage til, at eleverne opnår viden og erfaring i projektbaserede metoder, herunder selvstændigt arbejde både individuelt og sammen med andre.

Endelig er formålet, at eleverne skal kunne inddrage historiske, kulturelle, økonomiske, produktionsmæssige og miljømæssige aspekter i projektarbejde.

Vælg mellem 6 teknikfag 

 • Byggeri og energi
 • Digitalt design og udvikling
 • Proces, levnedsmiddel og sundhed
 • Udvikling og produktion - elektronik
 • Udvikling og produktion - maskin
 • Udvikling og produktion - tekstil og træ

 

Byggeri og energi

For dig, der er interesseret i...

For dig, der er interesseret i byggeri, byggeproduktion og energi.

Formål

Faget beskæftiger sig med konstruktioner, materialer, produktionsprocesser, anlæg, installationer, forsyning, administration og organisation. Praktisk arbejdes der med design og tegning på CAD-udstyr og fremstilling i værksteder.

Temaer

 • Projektering af enfamilieshus og fritidshus
  Der arbejdes med design, indretning og projektering af individuelle , række og klynge huse. Vi ser på gældende lovgivning, byggeansøgninger, modul-planlægning og praktisk indretning af boligen i dagens Danmark.
 Konstruktioner som tag, etageadskillelser, vægge, gulve og fundamenter diskuteres og fastlægges passende til de enkelte projekter. De mest brugte materialer gennemgås: tegl- og keramikprodukter, træ, plast, stål og beton. Desuden ser vi på produktionsbetingelser, der gælder for byggeriet. I forbindelse med projekterne foretages virksomhedsbesøg.
 • Værkstedsundervisning
  I forbindelse med alle projekterne fremstilles relevante praktiske produkter i form af bygningsdele indenfor områderne træhusbyggeri og muret byggeri. Der udføres eksperimenter i værkstedet til eftervisning af træs styrkeegenskaber.
 • Energi og miljø
  Med udgangspunkt i de individuelle huse beregnes bygningernes varmetab og energiramme for at sikre at huset lever op til standarder på området. Desuden behandles emner som afløb, kloakering og vandinstallationer.

Statik og styrkelære.

 Der introduceres, hvordan der regnes med laster, reaktioner og momenter, samt træ og ståls modstand for påvirkninger som træk, tryk, bøjning og nedbøjning.
 • Administration og organisation
  Med udgangspunkt i byggeriets historiske udvikling på parcelhusområdet introduceres planlægningsmetoder for ressourcer og tid. Byggeriets parter og deres respektive roller ved en byggesag fastlægges

.

Kvalitet, økonomi, sikkerhed og arbejdsmiljø indarbejdes i de enkelte emner og projekter.

Valgtemaer

 • bygningskonstruktioner
 • bygningskomponenter

Arbejdsform

4 skriftlige projektrapporter inkl. den afsluttende projektopgave.

Eksamen

Undervisningen afsluttes med en mundtlig eksamen på baggrund af et individuelt projekt på 130 lektioner. Projektet afsluttes med, at du afleverer en projektrapport og et produkt.

 

Digitalt design og udvikling

For dig, der er interesseret i...

For dig, der er interesseret i it.

Formål

Faget beskæftiger sig med...

Temaer

Valgtemaer

Arbejdsform

4 skriftlige projektrapporter inkl. den afsluttende projektopgave.

Eksamen

Undervisningen afsluttes med en mundtlig eksamen på baggrund af et individuelt projekt på 130 lektioner. Projektet afsluttes med, at du afleverer en projektrapport og et produkt.

 

Proces, levnedsmiddel og sundhed

For dig, der er interesseret i...

For dig, der er interesseret i i bioteknologi, sundhed og produktion.

Formål

I proces, levnedsmiddel og sundhed tager vi udgangspunkt i eksperimentelt arbejde og undervisningen er bygget op med projektarbejde af kortere eller længere varighed. Det er vores mål, at du opnår kendskab til videnskabelige arbejdsmetoder og bliver god til at dokumentere dit arbejde, så du er godt rustet til din videre uddannelse.

Temaer

 • Analysemetoder og kvalitetsvurdering:
  - at vælge, begrunde og anvende relevante analysemetoder
  - at kvalitetsvurdere analysemetode og udvalgt produkt
 • Sundhed og miljø:
  - at identificere faktorer, der har betydning for sundhed og miljø
  - at gøre rede for udvalgte sundheds- og miljøproblemer belyst ved eksempler og statistik
  - at foreslå metode til belysning eller løsning af et sundheds- eller miljøproblem
  - at gennemføre en undersøgelse der belyser eller løser problemer
 • Bioteknologi:
  - at gøre rede for udvalgte biotekniske metode
  - at anvende og begrunde biotekniske metoder
  - at gøre rede for etiske overvejelser og konsekvenser for sundhed og miljø

Valgtemaer

 • Fødevarer: 
  Her arbejdes med levnedsmiddelproduktion og analyse af levnedsmidler. Vi skal beskæftige os med levnedsmiddelfremstilling både i laboratoriet og i industriel skala, lige fra råvareproduktionen i landbruget til raffineringen af fødevarerne i industrien.
 • Anvendt miljøteknik:
  I dette valgtema vil vi arbejde med miljøproblemer og miljøanalyser. Vi skal beskæftige os med miljøperspektivering og problemløsninger både i naturen og i laboratoriet. 

Arbejdsform

 • Projektarbejde med forskellige temaer
 • En blanding af gruppearbejde, individuelt arbejde og emneundervisning
 • En stor del praktisk arbejde i laboratoriet og evt. naturen
 • Besøg på landbrug, levnedsmiddelindustrier og forskningsinstitutioner

Du skal afleverer ca. 4 skriftlige projektrapporter.

Eksamen

Der er projektprøve i faget. Projektprøven betyder, at du udarbejder et afsluttende projekt, du har ca. 100 timer af undervisningen til projektet. Projektet afsluttes med, at du afleverer en projektrapport og et produkt samt en mundtlig prøve, hvor du fremlægger dit projekt.

 

Udvikling og produktion - el

For dig, der er interesseret i...

For dig, der er interesseret i design og udvikling af produkter inden for elektronik.

Formål

Undervisningen tager udgangspunkt i:

 • Analog- og digitalteknik:
  handler om hvordan man kommer fra den analoge verden over i den digitale verden. Hvordan man kan lave en digital tilbagekobling på et analogt signal og dermed optimere en proces.
 • Kodning, dekodning og datatransmission:
  hvordan man designer de signaler der skal til for at styre f.eks. en motoriseret enhed der skal gennemføre en proces. Det kunne f.eks. være en cnc styret drejebænk eller en støvsugerrobot
 • Programmerbar elektronik:
  vi vil her først kigge på nogle meget primitive programmerbare komponenter og gennem forløbet arbejde med programmering af mikrokontrollere. Din personlige interesse vil bestemme hvor langt du vil gå med dette. Programmering er ikke pensum.

Indenfor fagets rammer kan du præge projekterne efter egen interesse. Du må dog forvente - i et vist omfang - at skulle løse mere bundne opgaver, såvel teoretisk som praktisk.

Indhold

Vi arbejder med C-MOS eller TTL kredsløb, der er en slags legoklodser bygget til produktudvikling inden for elektronik. Dette udviklingsværktøj giver dig en god forståelse for digitale løsninger og hvordan man kommer fra analog til digital databehandling. Digitale komponenter kan med få midler give en effektiv løsning på komplicerede problemer. Vi arbejder med produktet fra ide over kravspecifikation til færdigløsning.

Måleinstrumenter er meget vigtige redskaber, når du arbejder med elektronik. Man kan ikke se strømmen bevæge sig i ledningerne, så voltmeteret og oscilloskopet er to vigtige instrumenter til systematisk fejlfinding og kvalitetskontrol. 

Vi arbejder hovedsageligt med logiske kredsløb og simple programmerbare kredse, men da den verden vi kan opfatte er analog, vil vi omforme analoge signaler til digitale og behandle dem. Der er så mulighed for at indlæse dem i PC eller udlæse dem på display.

Vi arbejder med standardkomponenter og kigger bl.a. på komponenternes egenskaber og især deres begrænsninger.

Arbejdsform

Undervisningen gennemføres frem til slutningen af april, hvor der, efter en værkstedsuge, skal afleveres en eksamensrapport. Du skal aflevere et mindre antal skriftlige afleveringsopgaver, 3 projektrapporter og en eksamensrapport.

Eksamen

Der gennemføres et projekt på i alt 100 lektioner.
 Ved afslutningen af projektperioden afleveres en rapport og et produkt. Der gennemføres en mundtlig eksamination med udgangspunkt i projektarbejdet (rapport og produkt). Der gives én karakter ud fra en helhedsbedømmelse af projektarbejdet og den mundtlige prøve.

Bemærk

Hvis der ikke er tilstrækkelig mange elever, der vælger "Udvikling og produktion - maskin" eller "Udvikling og produktion - el", vil en del af undervisningen blive gennemført samlet.

 

Udvikling og produktion - maskin

For dig, der er interesseret i...

For dig, der er interesseret i at designe, formgive og udvikle komponenter og apparater i plast, stål og andre metaller.

Formål

Du lærer at arbejde i et maskinværksted og fremstille dele til apparater, du selv har designet. Undervisningen tager udgangspunkt i teoretisk og eksperimentelt arbejde, der samles i projektarbejder. Det er vores mål, at du opnår kendskab til praktiske og videnskabelige arbejdsmetoder, samt at du bliver god til at dokumentere og formidle dit arbejde. Herved bliver du godt rustet til din videre uddannelse.

Temaer

 1. Produktudvikling
  Vi arbejder med udvikling af et produkt fra idé til produktion. Vi tegner i 3D CAD, fremstiller arbejdstegninger, samlingstegninger, styklister og fremstiller et produkt i værkstedet. Vi giver et prisoverslag på produktet, samtidig med at vi ser på kvaliteten.
  Vi øver os i de almindelige processer i et maskinværksted, eksempelvis svejsning, drejning, fræsning, boring, gevindskæring og meget mere.
 2. Produktions- og procesovervågning
  Vi arbejder med målemetoder, der anvendes før, under og efter at komponenterne er fremstillet.
 3. Automation og styringsteknik
  Du arbejder med simple pneumatiske, hydrauliske eller elektriske kredsløb, som du anvender i dine projekter.
 4. Materialeteknologi
  Vi beskæftiger os med materialernes egenskaber, fremstilling, afprøvning og anvendelse. Vi tester materialer og sætter teori og praksis sammen.

Valgtemaer

 1. Processer
  Vi arbejder med spåntagende og spånløs bearbejdning af stål, messing, aluminium og plast. Vi benytter værktøjer af HSS og HM og lærer at vælge korrekte bearbejdningsparametre. Vi fremstiller emner med tolerancer der passer til den valgte pasning.
 2. Konstruktion
  Du lærer metoder til at sætte elementer sammen og opnår kendskab til de almindeligste maskinelementer (kæder, tandhjul, lejer m.m.). Du lærer at dimensionere din konstruktion således, at den ikke bryder sammen (statik og styrkelære).

Sidst på skoleåret fordyber vi os i temaet konstruktion.

Arbejdsform

 • Projektarbejder, hvor du ofte kan præge arbejdet efter interesse. 

 • En blanding af gruppearbejde, individuelt arbejde og emneundervisning
 • Praktisk arbejde i værkstedet
 • Besøg på virksomheder

En del af et projekt vil blive gennemført i samarbejde med studieretningsfagene og dansk som en del af studieområdet del 2.

Fire skriftlige projektrapporter, hvor det sidste er dokumentation for dit arbejde i det afsluttende projekt (eksamensprojektet).

Eksamen

Der er projektprøve i faget. Projektprøven betyder, at du udarbejder et afsluttende projekt, hvor du har ca. 100 timer af undervisningen til projektet. Projektet afsluttes med, at du afleverer en projektrapport og et produkt, samt en mundtlig prøve, hvor du fremlægger dit projekt.

Eksempler på produkter fra gennemførte eksamensprojekter:

 • Gokart
 • dampmaskine
 • stirling-motor
 • blide
 • bordtennisbold-kanon
 • vindmølle
 • lerduekaster
 • drinks-maskine
 • automatisk fiskefodring
 • forbrændingsmotor

Bemærk

Hvis der ikke er tilstrækkelig mange elever, der vælger "Udvikling og produktion - maskin" eller "Udvikling og produktion - el", vil en del af undervisningen blive gennemført samlet.
 

 

Udvikling og produktion - tekstil og træ

For dig, der er interesseret i...

For dig, der er interesseret i at designe, tegne, produktionsplanlægge og producere dine egne produkter.

Formål

Du skal designe, tegne, produktionsplanlægge og producere dine egne produkter.

Temaer

Produkterne spænder vidt, og kun fantasien sætter grænser. Det kunne f.eks. være:
 • møbler
 • tøj (overtøj, undertøj, festtøj, hverdagstøj, sportstøj m.m.)
 • accessories som f.eks. tasker, hatte m.m.
 • tilbehør til boligen, f.eks. gardinsystemer, puder, køkkenredskaber osv.
Som faste, overordnede nøgletemaer arbejder vi med produktudvikling, produktion, styringsteknik og materialeteknologi.

Valgtemaer

 • bearbejdning af træ
 • produktudvikling og konstruktion indenfor tekstil
 • og et fordybelsesområde indenfor tekstil

Arbejdsform

Du skal arbejde både i tekstilværkstedet og i træværkstedet. Du skal f.eks. arbejde med:
 • produktudvikling fra ide til produktion
 • materialers egenskaber indenfor både træ og tekstil
 • tegning: croquis, frihåndstegning og CAD indenfor både træ og tekstil
 • anvende og vurdere tegninger, herunder også modetegninger
 • industriel bearbejdning af træ og tekstil
 • sammensætning af de forskellige elementer i en tekstilproduktion

Eksamen

Eksamen i faget er mundtlig, individuel og varer 30 min. Du går til eksamen i dit eget projekt og med dit eget produkt, som du har udarbejdet alene eller i en mindre gruppe i løbet af foråret.
 

 

Udskriv

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden

 

Roskilde Tekniske Skole
(postadresse og administration)
Postboks 132, Pulsen 10
4000 Roskilde

 46 300 400
 Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
 Fredag kl. 8.00-14.00

 rts@rts.dk
 Find medarbejder

CVR-nr. 44053128
EAN-nr. 5798000556874