Biologi B

Biologi B kan indgå i uddannelsen enten som et studieretningsfag eller som et egentlig valgfag, hvor det bliver en overbygning på den viden og de kompetencer, man har opnået i Biologi C.

 

Målene er de samme, men hvis faget indgår som studieretningsfag, vil en del af undervisningen foregå i tæt sammenspil med nogle af de øvrige fag. Hvis det tages som valgfag, vil der blive mulighed for, at du selv kan tilrettelægge et tværfagligt projekt (se senere).

Biologi B er en god ballast at have, hvis du vil uddanne dig til fx læge, sygeplejerske, laborant, biokemiker, biologi, agronom eller skolelærer, men der er i dag også en voksende række af ingeniøruddannelserne, hvor det vil være en stor fordel af have haft biologi på B-niveau. Mange vælger også faget, blot fordi det er spændende at få viden om levende organismer.

Formål

Du skal kunne:

 • gøre rede for eksempler på praktisk anvendelse af biologisk viden og biologiske processer i produktion, miljøbeskyttelse, sygdomsforebyggelse og -behandling
 • formulere og analysere biologiske problemer med anvendelse af biologiske fagudtryk
 • opstille en hypotese og gennemføre eksperimenter til afprøvning af hypotesen, herunder kontrolforsøg
 • planlægge og gennemføre forsøg og undersøgelser og foretage fornødne sikkerhedsmæssige foranstaltninger ved omgang med biologisk materiale, apparatur og kemikalier
 • opsamle og bearbejde resultater fra kvalitative og kvantitative forsøg og undersøgelser
 • identificere og diskutere faktorer af biologisk betydning fra forsøgs- og undersøgelsesresultater under hensyntagen til fejlkilder, usikkerhed og biologisk variation, og i denne forbindelse diskutere forskelle mellem kontrollerede forsøg og undersøgelser i felten
 • dokumentere og præsentere forsøg og forsøgsresultater samt diskutere forskellige gengivelsers styrker og svagheder
 • indsamle, vurdere og bearbejde biologisk kildemateriale i forhold til en given opgave
 • analysere og diskutere en miljømæssig og en bioetisk problemstilling under inddragelse af relevant biologisk viden.

Indhold

Det centrale stof er:

 • cellens opbygning og udvalgte celleorganellers overordnede funktion, herunder forskelle på plante-, dyre-, svampe- og bakterieceller
 • virus opbygning og funktionsmåde
 • mikroorganismers vækst og vækstfaktorers betydning for denne
 • enzymers opbygning og funktion og elementær enzymkinetik
 • et eksempel på en bioteknologisk metodes anvendelse i produktion
 • udvalgte organsystemers opbygning og funktion
 • et eksempel på anvendelse af biologisk viden i sygdomsforebyggelse og -behandling
 • eksempler på biologiske reguleringsmekanismer og deres betydningen for opretholdelse af et stabilt indre miljø
 • menneskets forplantning, herunder hormonregulering og seksuelt overførte sygdomme
 • menneskets immunforsvar og eksempler på dets betydning
 • energiomsætning i celle, individ og økosystem, herunder fotosyntese, respiration, gæring og energistrømme
 • eksempler på samspil mellem arter
 • eksempler på stofkredsløb og betydningen af menneskets indgreb i disse
 • et eksempel på anvendelse af biologisk viden med henblik på miljøbeskyttelse
 • opbygning og eksempler på biologisk betydning af kulhydrater, fedtstoffer, proteiner
 • nukleinsyrernes opbygning og funktion, herunder proteinsyntesen
 • grundlæggende genetiske begreber, herunder nedarvningsmønstre, mutationer og betydningen af arv og miljø

Herudover inddrages supplerende stof, som omfatter problemstillinger inden for sundhed, miljø, produktion og bioteknologi, som uddyber og perspektiverer det centrale stof.

Arbejdsform

Undervisningen tilrettelægges som temaundervisning. Eksempler på temaer kunne være: enzymer anvendt i produktion, bioethanolproduktion, mikroorganismer til skade og gavn, gensplejsede planter, sport og sundhed, eller økotoksikologi (læren om giftstoffers optagelse, omsætning og spredning i miljøet).

Hvis faget tages som et valgfag, vil der i forbindelse med et valgfrit projekt være mulighed for at arbejde med et projekt, der dækker flere fag. Hvis faget indgår i studieretningen, tilrettelægges der flere tværfaglige temaer.

Undervisningsformen er afvekslende og lægger vægt på, at du er aktiv og kreativ gennem dialog, undersøgelse, dokumentation og formidling. Praktiske eksperimenter og ekskursioner er integreret i undervisningen.

Eksamen

Ved afslutningen af faget afholdes en mundtlig prøve. Opgaven tager udgangspunkt i cases, problemstillinger, artikler eller lignende, som har sammenhæng med et eller flere af undervisningens temaer. Eksaminationstiden er 30 minutter. Opgaverne udleveres ved lodtrækning dagen før prøven, og forberedelsestiden er 24 til 30 timer, idet eksaminander, der skal eksamineres den følgende dags formiddag, får udleveret opgaverne kl. ca. 8 og eksaminander, der skal eksamineres den følgende dags eftermiddag, får udleveret opgaverne ca. kl. 12.

Det skriftlige arbejde svarende til 48 timers elevtid, hvis det indgår i en studieretning. Hvis biologi B tages som valgfag, er der 32 timers skriftligt arbejde, som rettes.

Udskriv