Vedtægter for Fodterapeutskolens repræsentantskab

§ 1. Selvstændig forening

Stk. 1. Fodterapeutskolen Københavns repræsentantskab er en selvstændig forening, der hverken repræsenterer arbejdstager- eller arbejdsgiverinteresser eller medarbejdere og nuværende elever ved Fodterapeutskolen København. 

§ 2. Repræsentantskabet

Stk. 1. Fodterapeutskolen Københavns repræsentantskab udgøres af tidligere elever på Fodterapeutskolen København, medlemmer af Landsforeningen af Statsautoriserede Fodterapeuter (LaSF), repræsentanter udpeget af fagets organisationer samt andre interessenter med tilknytning til Fodterapeutskolen Københavns virksomhed.

Stk. 2. Der er intet årlig kontingent til repræsentantskabet, men Fodterapeutskolen Københavns uddannelsesudvalg kan søge dækning af evt. udgifter hos skole og evt. elevforening.

§ 3. Repræsentantskabets funktioner

Stk. 1. Repræsentantskabets primære formål er at være bindeled mellem Fodterapeutskolen København og samfundet, herunder tidligere elever, fodterapeuter, sundheds- og uddannelsessektoren.

Stk. 2. Repræsentantskabet vælger ét bestyrelsesmedlem og en personlig suppleant for bestyrelsesmedlemmet til bestyrelsen for Roskilde Tekniske Skole (RTS). Disse medlemmer er samtidig medlemmer af uddannelsesudvalget for Fodterapeutskolen København for en periode af 4 år. Nuværende elever og lærere kan ikke vælges.

Stk. 3. Repræsentantskabet vælger 2 medlemmer og en suppleant til uddannelsesudvalget. Medlemmerne vælges for en 2 årig valgperiode. Alle vælges i lige år.

Stk. 4. Uddannelsesudvalget bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af mænd og kvinder.

Stk. 5. Uddannelsesudvalget består af 10 medlemmer og en suppleant:

 • Valgt medlem, der samtidig er medlem af RTS bestyrelse
 • Valgt suppleant, der samtidig er suppleant til RTS bestyrelse
 • To medlemmer valgt af repræsentantskabet
 • En repræsentant for skolens elever
 • En repræsentant for skolens personale
 • En repræsentant fra uddannelsessektoren
 • En repræsentant fra branchen (udpeges pt. af LaSF)
 • En repræsentant fra en patientforening (udpeges pt. af Danske Patienter)
 • Uddannelseschefen fra RTS
 • Skolelederen

Stk. 6. Uddannelsesudvalget konstituerer sig selv med formand og næstformand. Hvervet som udvalgsmedlem er ulønnet.

Stk. 7. Uddannelsesudvalget kan nedsætte udvalg, herunder fagudvalg. Uddannelsesudvalget følger reglerne i Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser § 39 – 41.

Stk. 8. Uddannelsesudvalget for Fodterapeutskolen København afholder mindst 1-2 udvalgsmøder årligt.

§ 4. Repræsentantskabets generalforsamling

Stk. 1. Repræsentantskabet afholder ordinær generalforsamling og repræsentantskabsmøde én gang årligt i april – maj, (første gang dog marts-april 2014)

Stk. 2. Indtil første generalforsamling senest ultimo april 2014 fungerer Fodterapeutskolen Københavns tidligere bestyrelse som uddannelsesudvalg for skolen og har samtidig ansvaret for at indkalde til den første generalforsamling.

Den nuværende bestyrelse for Fodterapeutskolen København udpeger 1 bestyrelsesmedlem og en personlig suppleant for bestyrelsesmedlemmet, der tilknyttes til Roskilde Tekniske Skoles (RTS) bestyrelse indtil den første generalforsamling i repræsentantskabet for Fodterapeutskolen København. (overgangsbestemmelse)

Stk. 3. Indkaldelse til repræsentantskabets generalforsamling sker med 21 dages varsel ved annoncering på Fodterapeutskolen Københavns hjemmeside. Uddannelsesudvalget for Fodterapeutskolen København indrykker samtidig annonce i fagbladet "Fodterapeuten".

Stk. 4. Generalforsamlingens dagsorden skal mindst omfatte:

 • Valg af dirigent
 • Uddannelsesudvalget for Fodterapeutskolen København aflægger beretnin
 • Skoleleder aflægger beretning
 • Valg af 1 medlem og suppleant for uddannelsesudvalget, der samtidig er medlem og personlig suppleant til RTS bestyrelse
 • Valg af 2 medlemmer til uddannelsesudvalget
 • Valg af 1 suppleant til uddannelsesudvalget
 • Indkomne forslag
 • Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden for uddannelsesudvalget i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 6. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når enten den ordinære generalforsamling, eller mindst 25 medlemmer af repræsentantskabet eller mindst 1/3 af uddannelsesudvalgets medlemmer skriftligt har stillet krav herom med angivelse af dagsorden, således at der vil kunne indkaldes med 14 dages varsel.

Stk. 7. Ingen kan afgive mere end én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 5. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Beslutning om ændring af nærværende vedtægt sker på generalforsamlingen i repræsentantskabet med mindst 2/3 flertal.

 

Vedtægternes overgangsbestemmelse § 4, stk. 2 træder i kraft straks ved godkendelsen.

Det øvrige træder i kraft ved ministeriets endelige godkendelse af fusionen mellem Fodterapeutskolen København og Roskilde Tekniske Skole.

Vedtægterne er godkendt på Fodterapeutskolen den 8. juli 2013


Du finder os her

 Fodterapeutskolen
 Titangade 13A, 4. sal • 2200 København N

(adgang til skolen via Titangade 13B, 4. sal)
 Parkering følger takster for gul zone i Københavns Kommune

Udskriv

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden

 

Roskilde Tekniske Skole
(postadresse og administration)
Postboks 132, Pulsen 10
4000 Roskilde

 46 300 400
 Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
 Fredag kl. 8.00-14.00

 rts@rts.dk
 Find medarbejder

CVR-nr. 44053128
EAN-nr. 5798000556874