Elevråd

Roskilde Tekniske Skole har elevråd på alle undervisningsafdelingerne samt et fælleselevråd. Elevrådet er elevernes demokratiske samlingssted og indflydelsesorgan i samspillet med skolens ledelse og bestyrelse.

Elevdemokratiet sker primært i de lokale elevråd, som er tæt på elevernes hverdag i undervisningsafdelingerne.

Her finder du vedtægter for elevråd på Roskilde Tekniske Skole.


Julie er ny formand for elever på erhvervsskolerne (12. april 2021)
Julie er elevrepræsentant i bestyrelsen på Roskilde Tekniske Skole. Hun er samtidig ungdomspolitisk aktiv og blev i april 2021 valgt som ny formand for Erhvervsskolernes ElevOrganisation (EEO).
Julie er ny formand for elever på erhvervsskolerne (nyhed, 12. april 2021)


Fælleselevråd

Roskilde Tekniske Skoles fælleselevråd består af alle elevrødder, som er valgt i de lokale elevråd på uddannelsesafdelingerne.

Fælleselevrådets opgave er at skyde skoleåret godt i gang med et fælles møde. Mødet afholdes kort tid efter skolestart i uge 35-36. Kvalitetschefen indkalder. Elevrådsstøttelærerne deltager ligeledes.

Stormødets centrale dagsordenstema er hvorledes eleverne kan opnå indflydelse og arbejde med elevdemokrati i deres hverdag på skolen. Fælleselevrådet vælger desuden to elevrepræsentanter til skolens bestyrelse, samt to suppleanter.

Valg af elevrepræsentanter til skolens bestyrelse

Der vælges elevrepræsentanter til skolens bestyrelse på det store fælleselevrådsmøde ved skoleårets begyndelse. Der vælges to elevrepræsentanter og to suppleanter blandt elevrødderne i fælleselevrådet.

Kvalitetschefen er ansvarlig for fælleselevrådet og for valgprocessen til bestyrelsen.

Valgperioden er ét år (september-august). Elevrepræsentanter kan genopstille og vælges i hele den periode, de er under uddannelse på Roskilde Tekniske Skole.

Når en elevrepræsentant, der er valgt til skolens bestyrelse afslutter sin uddannelse med svendebrev, studentereksamen eller begge dele, udtræder elevrepræsentanten automatisk af skolens bestyrelse. Ligeledes udtræder elevrepræsentanten af skolens bestyrelse, hvis uddannelsen på Roskilde Tekniske Skole afbrydes.

Træder én eller begge elevrepræsentanter ud af skolens bestyrelse i valgperioden (september-august) indtræder suppleanterne efter almindelige forholdstal. Den der har flest stemmer er førstesuppleant.

Skulle det ske, at alle elevrepræsentanter og suppleanter træder ud af bestyrelsen i løbet af valgperioden, kan kvalitetschefen initiere et suppleringsvalg. Suppleringsvalget kan foregå elektronisk og skal foretages blandt alle elevrådsrepræsentanter på skolens undervisningsafdelinger. Opstillingsberettigede er alle elevrådsmedlemmer af de lokale elevråd.


HTX Roskilde elevråd

I alt findes der tre elevudvalg på HTX Roskilde:

  • Elevrådet
  • Festudvalget (beskrevet i elevhåndbogen under ”fester”)
  • Caféudvalget (beskrevet i elevhåndbogen under ”fredagscafé”)

Elevrådet inddrages i temaer og beslutninger vedrørende de lokale forhold på HTX Roskilde og i uddannelsernes udvikling, herunder drøftelse af elevtrivselsundersøgelser og undervisningsmiljøvurderinger. Den lokale ledelse udpeger øvrige områder, hvor elevrådet har indflydelse.

Elevrådet består af en repræsentant og en suppleant fra hver klasse. Disse vælges ved skoleårets begyndelse, og for 1.g’ernes vedkommende vælges der igen nye medlemmer ved opstart af studieretningsklasserne i november.

HTX Roskilde har en udpeget elevrådsstøttelærer, som elevrødderne kan trække på, og som støtter elevrådets arbejde. Elevrådsstøttelæreren indkalder til og dokumenterer elevrådsmøder ca. en gang om måneden i undervisningsperioden. Det er elevrådsformanden, der er ordstyrer til møderne, mens næstformanden træder til ved behov. Valg af formand og næstformand afholdes i februar-marts.


Erhvervsuddannelsernes elevråd (eud/eux)

Lokale elevråd

På alle uddannelsesafdelinger er der lokale elevråd. Elevrådsrepræsentanterne vælges i august måned. Valget i klasserne initieres af elevrådsstøttelæreren på afdelingen. Alle hold har mulighed for at vælge to repræsentanter til det lokale elevråd.

Elevrådsstøttelærerne indkalder til og dokumenterer elevrådsmøder efter behov - dog minimum fire gange årligt.

Elevrådsstøttelærerne deltager i det årlige store fællesmøde for alle elevrødder, indkaldt af kvalitetschefen. Det store fælleselevrådsmøde afholdes i uge 35-36, når de lokale elevrødder er blevet valgt i løbet af august måned.

Det lokale elevråd inddrages i temaer og beslutninger vedrørende de lokale forhold på adressen og i uddannelsernes udvikling, herunder drøftelse af elevtrivselsundersøgelser og undervisningsmiljøvurderinger. Den lokale ledelse udpeger øvrige områder, hvor elevrådet har indflydelse.

 

Udskriv

 

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden

 

Roskilde Tekniske Skole
(postadresse og administration)
Postboks 132, Pulsen 10
4000 Roskilde

 46 300 400
 Mandag-torsdag kl. 8-15.30
 Fredag kl. 8-14

 rts@rts.dk

CVR-nr. 44053128
EAN-nr. 5798000556874