Sådan håndterer Roskilde Tekniske Skole Corona/COVID-19-situationen // LÆS MERE

Elev i praktikcentret

Alt, hvad du skal vide som elev i praktikcentret på Roskilde Tekniske Skole

Velkommen i skolepraktik

Her finder du praktisk information, herunder krav og regler, der gælder for elever i Roskilde Tekniske Skoles praktikcenter.

PRAKTISK INFORMATION

Håndbog for elever i praktikcentret

- PÅ ROSKILDE TEKNISKE SKOLE


Håndbogens indhold


Hvad er praktikcentret

Skolepraktik er et tilbud til dig, der ikke kan få en uddannelsesaftale med en virksomhed.

Du kan blive optaget direkte efter fuldført grundforløb, med opstart i skolepraktik præcis én måned efter. For de uddannelser, der er fordelsuddannelser, er der op til 3 måneders karenstid. Dog anbefaler vi ikke, at du venter 3 måneder med at påbegynde din uddannelse i praktikcentret.

Du kan også blive optaget i praktikcentret, hvis du uforskyldt mister din praktikplads. Det kan være, at din praktikvirksomhed går konkurs, eller at du har en kort uddannelsesaftale, som ikke forlænges af din nuværende virksomhed.

At være elev i skolepraktik erstatter det at være ansat som elev/lærling i en virksomhed. Der er ikke tale om et ansættelsesforhold, men et tilbud. Det betyder, at der ikke er 3 måneders prøvetid, men at der reelt er tale om prøvetid i hele den periode, du er i skolepraktik.

Det er vigtigt, at du i hele forløbet opfylder EMMA-kriterierne - både mens du er i skolepraktik, og når du er på skoleophold, hos en arbejdsgiver i en delaftale eller i virksomhedsforlagt praktikuddannelse (VFP). De fastsatte regler skal overholdes, da du ellers mister retten til at være i skolepraktik og dermed bliver udmeldt.

Din skolepraktikperiode har samme varighed, som en praktikperiode i en virksomhed.

En erhvervsuddannelse er en vekseluddannelse, dvs. at uddannelsesforløbet veksler mellem teori og praktik, så du i løbet af de enkelte praktikophold arbejder med de færdigheder og rutiner, du har lært på skoleopholdene. Gennem hele din uddannelse vil din indsats og det udbytte du får af dine praktikophold blive evalueret af din instruktør.

 Roskilde Tekniske Skoles praktikcenter - adresser, kort m.m. 


EMMA-kriterierne og den løbende vurdering

Egnet:

Egnet:

Du skal være egnet til at gennemføre en erhvervsuddannelse og til efterfølgende at kunne fungere på arbejdsmarkedet.
Mobil geografisk:

Mobil geografisk:

Du skal være parat til at tage og søge ledige praktikpladser samt de anviste praktikpladser fra virksomhedskonsulenten, også uden for dit lokalområde, dvs. i hele landet.
Mobil fagligt:

Mobil fagligt:

Du skal være indstillet på at søge og tage imod praktikpladser inden for det felt eller speciale, som dit grundforløb giver adgang til.
Aktiv søgende:

Aktiv søgende:

Som udgangspunkt er det dit eget ansvar at skaffe dig en praktikplads. Praktikcentret hjælper og bistår ved praktikpladssøgning samt henviser dig til ledige lærepladser.

Du skal have en synlig profil på praktikpladsen.dk (se også afsnittet Praktikpladsen.dk). Det er dit eget ansvar at vedligeholde denne profil, så den hele tid er synlig, uanset om du er på hovedforløb, har sommerferie, er på barsel, i virksomhedsforlagt praktikuddannelse (VFP), i delaftale, i praktik i udlandet (PIU) eller lignende. Du skal altså være aktivt søgende i al den tid, du er tilknyttet praktikcentret.

Praktikcentret er forpligtet til løbende at vurdere kravene om egnethed, som skal være opfyldt i hele skolepraktikforløbet. Hvis du ikke opfylder kravene, mister du retten til skolepraktik og bliver udmeldt af skolepraktikordningen.


Hvad kan vi hjælpe dig med?

Det kan være svært at stå alene med søgningen efter en praktikplads. Derfor kan du få hjælp af praktikcentrets virksomhedskonsulenter og instruktører.

Praktikcentrets virksomhedskonsulenter og instruktører er specialister inden for dit fagområde og har direkte kontakt med erhvervslivet og virksomheder, der har praktikpladser. Kontakt dem direkte eller gennem praktikcentrets administration.

Husk, du skal selv følge med i praktikpladsopslag og gøre en indsats for at komme videre. Læs mere om regler og krav i afsnittene Praktikpladsen.dk og Uddata+.


Praktikformer

I løbet af din tid på praktikcentret får du mulighed for at komme i forskellige former for praktik.

Virksomhedsforlagt praktikuddannelse (VFP)

Du kan blive sendt i virksomhedsforlagt praktikuddannelse (VFP) i en kortere periode i en virksomhed.

Formålet er, at du kan få erfaringer fra ”det virkelige liv”. Når du kommer tilbage i skolepraktikordningen, kan du skrive dine erfaringer fra den pågældende virksomhed på dit CV.

Opholdene i virksomhedsforlagt praktikuddannelse baner nogle gange vejen for en praktikplads. Virksomheden havde måske ikke forestillet sig en elev, men bliver de begejstrede for eleven, kan det ske, at de opretter en praktikplads ekstra.

Når du er i virksomhedsforlagt praktikuddannelse, betaler skolen din skolepraktikydelse, og du kan få befordringsgodtgørelse efter gældende regler for ophold i praktikcentret. Du optjener ikke feriepenge, mens du er i virksomhedsforlagt praktikuddannelse.

Du kan ikke sige nej til virksomhedsforlagt praktikuddannelse. Gør du det, risikerer du udmeldelse af praktikcentret uden mulig for at vende tilbage.

Delaftale

Du kan få en delaftale i en virksomhed.

Delaftalen bliver oprettet som en normal uddannelsesaftale, blot for en kortere periode, og du beholder stadig tilknytningen til praktikcentret. Det betyder også, at du stadig skal opfylde EMMA-kravene, dvs. være aktivt søgende, have en synlig profil på praktikpladsen.dk, svare tilbage på kontaktbreve fra skolen om, at du stadig er aktiv søgende m.v.

I en delaftale er du ansat i virksomheden og får derfor løn fra virksomheden. Ved evt. sygdom skal du både give besked til din instruktør i praktikcentret og til virksomheden. Se også afsnittet om sygdom, fravær og ferie.

Du kan ikke sige nej til en delaftale. Gør du det, risikerer du udmeldelse af praktikcentret uden mulig for at vende tilbage.

Restlæreforhold

Hovedformålet med de forskellige praktikperioder er, at du finder en virksomhed, der vil tage dig i lære i resten af uddannelsestiden.

I et restlæreforhold trækkes din tid i praktikcentret normalt fra restlæretiden, så hele dit uddannelsesforhold får samme længde og indhold som et ordinært elevforhold.

Når du får en uddannelsesaftale med en virksomhed, skal du henvende dig til din instruktør, som i fællesskab med praktikcentrets virksomhedskonsulent sørger for, at de formelle papirer bringes i orden.

Du kan ikke sige nej til at komme i restlæreforhold. Gør du det, risikerer du udmeldelse af praktikcentret uden mulig for at vende tilbage.

Kort aftale

En kort aftale er velegnet for virksomheder, som er godkendte til at varetage en hel uddannelse, men som ikke ønsker at påtage sig et helt uddannelsesforløb, samt specialiserede virksomheder, der ikke kan få en fuldstændig godkendelse.

Uddannelsesaftalen skal indeholde mindst én praktikperiode og ét skoleophold i hovedforløbet. Men aftalen kan altid forlænges eller omdannes til en almindelig aftale, gældende for resten af uddannelsen. Flere aftaler kan indgås løbende og uafhængigt af hinanden. Der er kun prøvetid én gang mellem samme aftaleparter.

Virksomheden har kun det juridiske, økonomiske og uddannelsesmæssige ansvar for eleven i sin egen aftaleperiode. Begynder eleven efter afslutning af en kort uddannelsesaftale ikke på en ny aftale, har eleven ret til optagelse i praktikcentret, hvis den valgte uddannelse udbydes under praktikcentret, og hvis eleven opfylder EMMA-kravene.


Har du indgået en uddannelsesaftale?

Husk straks at meddele instruktør eller virksomhedskonsulent, hvis du har opnået en uddannelsesaftale. Du kan ikke modtage skolepraktikydelse og løn samtidig.


Praktikpladsen.dk

 • Du skal have en opdateret profil på praktikpladsen.dk - adgangskoden fik du udleveret på grundforløbet
 • Din profil skal være oprettet og synliggjort ved afslutningen af grundforløbet, allersenest 8 uger før grundforløbet afsluttes
 • Profilen skal indeholde en grundig beskrivelse af dig og dine kvalifikationer
 • Du skal have valgt mindst 3 uddannelsesønsker på praktikpladsen.dk ved starten af grundforløbet (det er ikke nok at vælge 3 specialeønsker)
 • Du skal registrere og opdatere alle dine ansøgninger på praktikpladsen.dk
 • Du skal huske at opdatere dine kontaktoplysninger på praktikpladsen.dk , hvis du flytter eller skifter mobilnummer/mailadresse
 • Du skal huske løbende vælge status for dine ansøgninger hvor du har søgt læreplads. Gem altid svarene fra de steder du har søgt
 • Ansøgninger til ikke godkendte virksomheder gemmes i separat dokument og sendes løbende til din instruktør (der kommer snart funktionalitet til dette på praktikpladsen.dk)
 • Du skal have været aktivt søgende på HELE dit grundforløb 2 og søgt mindst 10 steder og have fået svar, inden du kan optages i praktikcentret
 • Din profil og dit cv skal hele tiden være synlig for virksomhederne
 • Du skal jævnligt logge ind og synliggøre din profil, så den ikke deaktiveres – gør det fx hver fredag, så du ikke glemmer det
 • Du skal svare på alle de henvendelser, du får via praktikpladsen.dk – ellers vil din profil blive deaktiveret
 • Du kan oprette en søgeagent, så du får en mail, når der er relevante opslag inden for din branche

Reglerne gælder alle praktikpladssøgende, uanset om du er på skole, sommerferie, internt udlånt, i virksomhedsforlagt praktikuddannelse eller i delaftale.

Overholdes reglerne ikke, vil du blive udmeldt af praktikcentret uden mulighed for at vende tilbage.

 Gå til praktikpladsen.dk


Uddata+

 • På Uddata+ finder du også datoer for fx skoleophold og svendeprøver, karakterer og fraværsopgørelse
 • På Uddata+ skal du melde fravær, samt huske at kontakte dit praktikcenter inden for den aftalte tid
 • På Uddata+ vil du få beskeder om elevnoter, ændringer af skema eller andet relevant information

 Gå til Uddata+


Ordensregler

 • Den ugentlige arbejdstid i praktikcentret er 37 timer, fastlægges af den enkelte afdeling, og der kan forekomme skiftende arbejdstider og merarbejde
 • Du skal overholde arbejdstiden under hele din uddannelse, både på skoleophold og i praktik – også i forbindelse med pauser
 • Du må ikke møde påvirket på arbejde, og du må ikke medtage/indtage nogen former for alkohol/euforiserende stoffer på skolens område – misbrug vil medføre øjeblikkelig bortvisning
 • Tyveri, hærværk, vold eller trusler om vold, vil medføre øjeblikkelig bortvisning, udmeldelse af praktikcentret, og det vil blive politianmeldt
 • Du skal rette dig efter gældende sikkerhedsbestemmelser og instrukser fra din instruktør på samme måde som i en almindelig virksomhed


Skolepraktikydelse, udbetaling samt skatteregler

Du modtager ikke løn som skolepraktikelev, men modtager en månedlig skolepraktikydelse, svarende til de gældende satser.

 • I 2020 er skolepraktikydelsen:
  • Under 18 år: kr. 3.263,00 før skat
  • Over 18 år: kr. 7.804,00 før skat
 • Skolepraktikydelsen udbetales månedsvis bagud og er til disposition på din NEM-konto den sidste bankdag i måneden
 • Skolepraktikydelsen er A-indkomst, og praktikcentret skal tilbageholde A-skat
 • Skolepraktikelever skal ikke betale ATP og optjener heller ikke feriepenge
 • Da skolepraktikydelsen er bagudbetalt, vil du først modtage din ydelse 30 dage, efter du har påbegyndt din uddannelse i praktikcentret
 • Din skolepraktikydelse kan ikke suppleres med anden offentlig ydelse - er du på kontanthjælp eller anden overførselsindkomst, kan du ikke modtage skolepraktikydelse
 • Oplysninger om din skolepraktikydelse og befordringsgodtgørelse sendes til din e-Boks
 • Hvis du ikke allerede har en NEM-konto, skal du hurtigst muligt få den oprettet via din bank

Skat

Hvis din løn ændrer sig væsentligt, bør du rette din årsindkomst på din forskudsopgørelse, så du undgår at skulle betale penge tilbage, når året er gået. Det er vigtigt, at du forholder dig til din indkomst, for hvis du ikke ændrer din indkomst, kan du risikere at betale 60 % i skat. Du kan se og rette din forskudsopgørelse i TastSelv på www.skat.dk


Befordringsgodtgørelse

For at få befordringsgodtgørelse skal du udfylde en blanket i SDBF:

 Gå til SDBF 

Efter bestemmelser fastlagt af AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) kan du som skolepraktikelev få befordringstilskud beregnet af billigste offentlige transportmiddel, hvis din samlede transportvej er mindst 20 km om dagen.

Godtgørelsen beregnes på grundlag af dokumenterede afholdte udgifter, men kan dog max. udgøre 90 % af billigste offentlige transportmiddel.

AUB har pligt til at indberette alle udbetalinger til SKAT. Se her, hvordan udbetalingerne indberettes:

 • B-indkomst: Transporttilskud til søgning af praktikplads, flyttehjælp
 • Skattefrit: Transporttilskud til at påbegynde praktikplads eller skolepraktik, tilskud til dobbelt husførelse og indskud

Tilskud fra AUB

AUB giver tilskud, hvis din transporttid mellem hjem og praktik- eller uddannelsessted er mindst 2½ time med offentlige transportmidler.

Du kan få tilskud til:
 • transport frem og tilbage til samtalen - AUB dækker den billigste offentlige transport
 • transport ved start af praktikpladsen - AUB dækker den billigste offentlige transport
 • flytning, når du begynder i praktik
 • udgifter ved dobbelt husførelse
 • indskud eller depositum

Flytteudgifter i forbindelse med en uddannelsesaftale

Hvis du har brugt din egen eller en lejet bil til flytningen, refunderer AUB:
 • lejeudgift til bil
 • benzin eller kilometerpenge
 • broafgift eller færgebillet.
Hvis du bruger et flyttefirma, skal du indhente to uafhængige tilbud. AUB betaler det billigste.

Bemærk, du skal være flyttet senest 6 måneder efter, du er begyndt i praktik.

Du kan også få et tilskud, hvis du har familie og får dobbelt husførelse, fordi du må flytte i forbindelse med dit praktikophold, mens familien må blive i jeres fælles bolig.

Du skal udfylde ansøgningen og sende den til AUB senest 2 måneder efter, at rejse og/eller flytning har fundet sted.

 Ansøgningsskema til refusion

 Se satserne og læs om AUB-tilskuddene


Adresseændring, mobil eller mailadresse

Flytter du, skal du meddele adresseændringen på www.borger.dk (Folkeregistret).

Husk også at meddele praktikcentret, hvis du flytter, skifter telefonnummer eller mailadresse, da vi fortrinsvis kommunikerer med dig via mail.

Opdater også gerne dine oplysninger i Brugerweb, bl.a. så vi kan sende dig en SMS, hvis det er nødvendigt.

Husk at tjekke både din mail og din e-Boks jævnligt, så du ikke går glip af vigtige mails fra skolen – bemærk, at Roskilde Tekniske Skole sender alle officielle skrivelser i e-Boks.

 Læs mere om digital post fra Roskilde Tekniske Skole


Skolehjem

Der gælder særlige regler for praktikcenterelever, der ønsker at bo på skolehjem. Kontakt praktikcentret for mere information på telefon 46 300 400.


Sygdom, fravær og ferie

Hvis du er syg eller på anden måde forhindret i at møde, skal du give besked pr. telefon. Du skal give besked samme dag, du er syg. Fortsætter din sygdom weekenden over, skal du ringe igen om mandagen og sygemelde dig.

Sygemeldinger skal ske:

 • til din instruktør ved arbejdstids start
 • til skolen mellem kl. 8.00-9.00, når du er på skoleophold, på telefon 46 300 400
 • direkte til mester ved arbejdstids start, hvis du er i en virksomhed

Vigtigt:

 • Ved sygemelding skal du opgive CPR-nr. og hele dit navn, så du ikke kan blive forvekslet med en anden
 • Sygemeldinger kan ikke ske på e-mail/sms/messenger eller lignende

Længerevarende sygdom kan medføre, at uddannelsestiden bliver forlænget eller i værste fald bringes til ophør.

Kronisk lidelse/sygdom

Har du en kronisk lidelse, fx epilepsi eller diabetes, bedes du orientere din instruktør. Det samme gælder, hvis du tager livsvigtig medicin eller har allergi, som er væsentlig i forbindelse med hospitalsindlæggelse, fx overfølsomhed over for penicillin.

Ulovligt fravær

Hvad er ulovligt fravær?
 • Hvis man bliver væk uden at give besked til sin instruktør
 • Hvis man kommer eller går i utide, og der ikke foreligger helt særlige omstændigheder
 • Hvis man først ringer om morgenen for at bede om frihed til læge/tandlæge, køreprøve m.v., vil det også blive betragtet som ulovligt fravær
Ligesom i normale ansættelsesforhold accepteres ulovligt fravær ikke. Ulovligt fravær registreres og kan medføre udmeldelse fra skolepraktikken, ligesom du bliver trukket i skolepraktikydelse for det antal timer, du ikke er til stede.

Advarsler

Praktikcentret forventer, at du efterlever de aftalte regler for EMMA-krav og praktikcentrets ordensregler. Hvis dette mod forventning ikke sker, vil du modtage en advarsel og blive indkaldt til en samtale, som har til formål at vurdere og beslutte, hvorvidt du opfylder kravene for egnethed til skolepraktik. Hvis du til stadighed ikke opfylder kravene, vil du blive udmeldt af skolepraktikordningen.

Ferie og helligdage

Under skolepraktikordningen optjener du ikke ferie, sådan som man gør det i et læreforhold i en virksomhed. Du får skolepraktikydelse under ferie, så længe du er tilknyttet praktikcentret, men du optjener ikke feriepenge til brug, når du har forladt praktikcentret, eller når du har fået en læreplads.
Har du feriedage til gode fra tidligere fuldtidsarbejde, vil du ikke modtage skolepraktikydelse for disse dage.
Du har 25 feriedage og 5 feriefridage (hverdage) med skolepraktikydelse i løbet af et ferieår. Skolen bestemmer, hvornår dine feriedage skal afholdes, når du er i praktikcentret. Du kan IKKE holde ferie, mens du er på skoleophold. Når du forlader praktikcentret for at starte i en uddannelsesaftale med en virksomhed, skal du selv aftale evt. ferie med virksomheden.


Barsel, børn og anden orlov/frihed

Skolepraktikelever er ikke omfattet af lovgivning om barselsfravær og offentlig forsørgelse i forbindelse hermed. Eleverne har altså ikke ifølge lovgivningen ret til orlov og dagpenge i forbindelse med barsel. Men da elever med uddannelsesaftale er omfattet af disse regler, har praktikcentret valgt at ligestille skolepraktikeleverne som beskrevet nedenfor.

Barsel og forældreorlov

Barselsorlov

Ved barsel og forældreorlov kan udbetales skolepraktikydelse under barselsorlov i de første 14 uger til moren. Herefter starter forældreorloven på 32 uger (se nedenfor). Der kan samlet set udbetales skolepraktikydelse til moren i op til max. 50 uger - 4 uger før termin, og max. 46 uger efter fødsel.

Fædreorlov

Faren har ret til 2 ugers fædreorlov, der skal afholdes inden for de første 14 uger efter fødslen. De kan afholdes, når du ønsker det, selvfølgelig efter aftale med arbejdsgiveren, og kan ikke overtages af moren. Du skal som kommende far sørge for at sende en kopi af vandrejournalen til praktikcenter@rts.dk samt sørge for at give din instruktør besked.

Forældreorlov

Forældreorloven er på 32 uger, som moren og faren kan fordele frit mellem sig.

Barns 1. og 2. sygedag

Du har mulighed for at afholde dit barns 1. og 2. sygedag.

Omsorgsdage

Ved ønske om brug af ordningen om omsorgsdage (børn op til 8 år), skal du udfylde tro- og loveerklæring, og vedlægge en kopi af barnets fødselsattest. Desuden skal du, når du vil afholde omsorgsdage, udfylde en blanket, som udleveres af praktikcentret og underskrives af din instruktør.

Ekstra børnetilskud til forældre

Hvis du er forælder og i gang med en uddannelse, kan du måske få et ekstra tilskud. Der findes to typer ekstra tilskud (man kan dog ikke få begge typer på en gang):
 1. Børnetilskud til forældre under uddannelse
 2. Supplerende børnetilskud til forældre i praktik
 Læs mere om familieydelser på www.borger.dk

Læge- og tandlægebesøg

Som ved enhver anden ansættelse skal den slags besøg lægges uden for arbejdstiden i det omfang, det overhovedet er muligt. Langt de fleste læger har aftenkonsultation en gang om ugen, og de fleste tandlæger har åbent til kl. 17.30. Kontakt til det offentlige (fx kommunen) skal foregå uden for arbejdstiden i det omfang, det overhovedet er muligt. Fx har kommunen længe åbent på torsdage.

Begravelse

Ved dødsfald i den nærmeste familie får du fri til begravelsen. Skal du rejse langt, har du op til to fridage.

Session og værnepligt

Bliver du indkaldt til session, får du fri til at deltage i dette, uanset om du er i praktik eller på skoleophold. Vi skal dog have besked om datoen straks efter din indkaldelse. Hvis du mangler dokumentation for, hvornår din uddannelse slutter, skal du kontakte praktikcenterets administration. Der gives ikke orlov til værnepligt.


Værktøjskasser, personlige værnemidler, arbejdstøj og bøger

På uddannelserne til tømrer og snedker skal du selv dække omkostningerne til værktøjskasse og bogpakke. Når du starter i praktikcentret, underskriver du en aftale om vilkårene for afdragsordning og indfrielse af gælden ved ophør af skolepraktik. Du vil blive trukket et fast beløb hver måned. Ved ophør af skolepraktikaftalen eller indgåelse af kort- eller restuddannelsesaftale med en virksomhed, forfalder restbeløbet til betaling.

Personlige værnemidler, arbejdstøj og bøger udleveres afstemt efter overenskomsten. Som udgangspunkt vil du modtage ovenstående umiddelbart efter du har påbegyndt din uddannelse.

Din instruktør ved, hvilke elementer som udleveres jf. overenskomsten.


Forsikringsforhold

Hvis du kommer til skade under arbejdet, er du forsikret af skolen gennem statens selvforsikring. Vi anbefaler, at du får tegnet en ansvarsforsikring. Skolens forsikring dækker ikke, hvis du forvolder skade på andre eller på inventar.

Det samme gælder, hvis du får stjålet personlige ejendele som tøj, cykel, taske osv. Her er du dækket af din indbo-/tyverisikring. Du kan være dækket af dine forældres ansvars- og familieforsikring - også selv om du ikke bor hjemme. Kontakt forsikringsselskabet for at få præcis besked, så slipper du for ubehagelige overraskelser.


Klagevejledning

Du kan klage over skolens afgørelse i forbindelse med din optagelse til praktikcentret, og du kan klage over skolens afgørelse i forbindelse med ophør fra praktikcentret (herunder klage over din EMMA-vurdering). Dette har du ret til ifølge Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Hvis du vil klage, skal du sende klagen til skolen inden en uge fra det tidspunkt, hvor du har fået afgørelsen at vide.

Hvis skolen fastholder sin afgørelse, sender skolen din klage videre til det faglige udvalg sammen med skolens redegørelse for forløbet. Herefter afgør det faglige udvalg klagen. Det faglige udvalgs afgørelse er endelig. Det betyder, at hverken du eller skolen kan klage til nogen anden administrativ myndighed efter det faglige udvalgs afgørelse.

 Klager og klageprocedure

 

Vi kan hjælpe dig

Se ansvarsområder og kontaktoplysninger:

KONTAKT OS

Har du spørgsmål, så ring/skriv

 SE DIREKTE NUMRE  

 

Virksomhedskonsulenter

Carl-Otto Nielsen
Carl-Otto Nielsen
Virksomhedskonsulent:
beslagsmed, industritekniker, smed, vvs-energi
 23 321 322
 caon@rts.dk
Christina Daugaard
Christina Daugaard
Fastholdelseskonsulent i Styrket Praktik og Unge med kant
 30 784 644
 chd@rts.dk
Dorte Ohlsson
Dorte Ohlsson
Virksomhedskonsulent:
elektriker, data og kommunikation, ejendomsservicetekniker og bygningsmaler
 22 686 777
 dohl@rts.dk
Helle Topp Nielsen
Helle Topp Nielsen
Virksomhedskonsulent:
maskinsnedker, snedker, tagdækker og tømrer
 30 173 871
 htn@rts.dk
Jan Kiel
Jan Kiel
Virksomhedskonsulent:
anlægsgartner, anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger, greenkeeper, murer
 30 180 140
 jaki@rts.dk
Jonas Brændgaard Nielsen
Jonas Brændgaard Nielsen
Virksomhedskonsulent:
dyrepasser, gartner og landbrug
 24 298 860
 jbn@rts.dk
Søren Hybschmann

Søren Hybschmann
Virksomhedskonsulent:
digital media, mediegrafiker og teknisk designer samt personvognsmekaniker
 30 180 143
 shy@rts.dk

Bo Hemmingsen
Bo Hemmingsen
Virksomhedskonsulent:
vejgodstransport
  21 754 654
 bh@amujuul.dk


Instruktører

Jens Peter Skydt
Jens Peter Skydt
Instruktør:
industritekniker, smed, vvs-energi
 61 948 552
 jps@rts.dk
Jesper Rasmussen
Jesper Rasmussen
Instruktør:
murer, snedker, tømrer
 53 536 209
 jera@rts.dk
John Kristensen
John Kristensen
Instruktør:
anlægsgartner, gartner
 30 173 867
 jok@rts.dk
Peter Hvilsom Larsen
Peter Hvilsom Larsen
Faglærer:
mediegrafiker
 22 686 724
 phl@rts.dk
Jeppe Ourø Hjorth
Jeppe Ourø Hjorth
Faglærer, ansvarlig for kundeopgaver:
mediegrafiker
 22 686 724
 mg-valby@rts.dk
Michael Lowies Edwards Nielsen
Michael Lowies Edwards Nielsen
Instruktør:
personvognsmekaniker
 24 298 827
 mlen@rts.dk
Vakant
Vakant
Instruktør:
elektriker
 46 300 400
 rts@rts.dk


Administration

Marzena Raniszewska
Marzena Raniszewska
Uddannelsessekretær
 51 397 567
 mr@rts.dk
Tove Sørensen
Tove Sørensen
Uddannelsessekretær
 51 397 556
 ts@rts.dk


Ledelse

Henrik Mörke-Malmkvist
Henrik Mörke-Malmkvist
Afdelingsleder, Erhvervs- og praktikcenter
 22686759
 hmm@rts.dk

Astrid Holmsgaard Jensen
Astrid Holmsgaard Jensen
Uddannelsesleder, praktikcenteret i Valby
 61 948 510
 ahj@rts.dk

Udskriv

 

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden

 

Roskilde Tekniske Skole
(postadresse og administration)
Postboks 132, Pulsen 10
4000 Roskilde

 46 300 400
 Mandag-torsdag kl. 8-15.30
 Fredag kl. 8-14

 rts@rts.dk

CVR-nr. 44053128
EAN-nr. 5798000556874