Fastholdelsespolitik

Vi arbejder målrettet med at holde eleverne fast i den uddannelse, de er påbegyndt.

På skolen arbejder vi målrettet med at holde eleverne fast i den uddannelse, de er påbegyndt. Ledelse, lærere og øvrigt personale har det som et udtalt mål at skabe så gode rammer som muligt for eleverne i forhold til de ”dimensioner”, eleven møder på sin rejse fra optagelse til svendebrev eller studentereksamen.

Det faglige miljø

Det er en del af skolens værdigrundlag, at vi kan tilbyde et fagligt læringsmiljø, der skaber den rette balance imellem krav, tryghed og udfordring. Eleverne skal opleve, at de respekteres for deres evner og tilbydes hjælp til at udvikle sig fagligt. Alle elever skal opleve, at der stilles faglige forventninger til dem, så de kan blive så dygtige som det er muligt.

Skolens lærere repræsenterer en høj faglighed, som eleverne kan inspireres af og lære af. Lærerne tilbyder passende differentiering i undervisningen, på værksteder, hal, stald og laboratorier, så alle elever mødes på det læringsniveau, hvor de er, og kan hæve sig til nye faglige højder.

 Se skolens fælles pædagogisk didaktiske grundlag 

Det sociale miljø

Skolen arbejder løbende med det sociale miljø. Eleverne skal opleve, at der er opmærksomhed på deres trivsel som individ og som gruppe. Målet er at give hver enkelt elev en følelse af tryghed og tilhørsforhold i fællesskabet. Tryghed og oplevelsen af fællesskab er medvirkende til at fastholde eleverne i uddannelsen.

Alle klasser og afdelinger laver sociale arrangementer foranlediget af elevrådet eller klassens lærere. Afdelingerne arbejder løbende med elevmiljøer og inddrager elevrådet i udsmykningsprojekter, fodboldturneringer, grill-aftener eller skovture, der skal give mulighed for, at eleverne kan lære hinanden at kende og skabe netværk. På eud-grundforløb og i 1.g. tilbydes bl.a. makkerordning (NETWERK), ligesom skolen arbejder aktivt med at modvirke mobning. 

 Ordensregler

Vejledning

Alle skolens afdelinger har fuldtidsvejledere tilknyttet. Vejledningskontorerne har åbent hver dag, og elever kan henvende sig om stort og småt, der er blevet eller kan blive en hindring for gennemførelsen af deres uddannelse. Vejlederne er behjælpelige med praktiske ting, såsom bolig- eller SU-spørgsmål såvel som personlige problemstillinger eller specialpædagogisk støtte til ordblinde eller elever med diagnoser o.a.

 Find en vejleder 

Pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR)

Når en elev har behov for hjælp udover hvad vejledningen kan tilbyde - det kan være skolemæssige, familiemæssige eller personlige problemer - henviser vejlederne eleven til skolens PPR-funktion. En elev kan få op til fem samtaler med en psykoterapeut og få hjælp til videre behandling i psykiatrien, hos speciallæge, socialforvaltning eller hypnoterapi til hjælp mod eksamensangst.

Specialpædagogisk Støtte (SPS)

Flere former for behov kan udløse specialpædagogisk støtte. De to store grupperinger er ordblinde elever og elever med personlige udfordringer.

Alle elever på grundforløbene screenes for ordblindhed. De der har behov, tilbydes derefter en ordblindetest hos en læsevejleder. Ordblinde elever tilbydes en it-rygsæk, instruktionstimer i brugen af udstyret og softwareprogrammerne og adgang til en læsevejleder ved behov. Skolens har desuden licens til den fulde programpakke fra CDord til alle elever, også de ikke-ordblinde, så alle kan få en god oplevelse med skriftlige produktion og læsning i uddannelserne.

Elever med behov for specialpædagogisk støtte (SPS) på grund af personlige udfordringer tilbydes støtte af en mentor. Hvilken mentor, der matches med eleven, afhænger af elevens aktuelle behov. Der kan være tale om diagnoser, familiemæssige vanskeligheder, indlæringsudfordringer eller koordinering mellem socialforvaltning og skole. Der er altid tale om en individuel vurdering, og skolen tilstræber at møde elevens behov.

Fraværsprocedure

Skolen har en fraværsprocedure. Eleverne præsenteres for fraværsreglerne generelt ved skolestart og igennem forløbet ved behov.

Fravær er ofte komplekst for eleven at håndtere og at overskue konsekvenserne af. Derfor monitoreres fravær systematisk. Hver torsdag udformes og sendes en oversigt med elevernes og klassernes aktuelle fravær i den foregående uge til uddannelseslederen. Uddannelseslederen er ansvarlig for den lokale opfølgning for enkeltelever eller klasser med bekymrende fraværsmønstre.

Der skal handles hurtigt, da eleven kan akkumulere et stort fravær over kort tid, hvis der ikke følges op. Udvises et bekymrende fraværsmønster, sættes et kærligt og resolut sikkerhedsnet til rådighed mod frafald. Det er ledelsen, der afgør, hvilke ressourcer der skal tilbydes.

Elevens/klassens lærere involveres i arbejdet med faglig og social trivsel i klassen, og hvis der er tale om personlige problemstillinger udenfor skolens regi, er vejledningen behjælpelig med at lægge en handlingsplan i samspil med eleven.

 Fraværsprocedure

 Ordensregler

 

Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere

Skolen har et godt samarbejde med UU-centre og jobcentre i vores dækningsområde. Målet er, i samspil med elevens UU-vejleder/sagsbehandler, at fastholde den unge i en ungdomsuddannelse.

Er der elever, som er i begreb med frafald, kontakter skolens vejledning elevens UU-vejleder/sagsbehandler, og der aftales et samarbejde om, at eleven som udgangspunkt fastholdes i uddannelsen, eller sekundært vejledes videre til anden uddannelse eller beskæftigelse. Ingen elever er overladt til sig selv, hvis de har brug for støtte før, under eller efter en uddannelse på Roskilde Tekniske Skole.

Fastholdelsespolitik for HTX Roskilde

Læs fastholdelsespolitik for HTX Roskilde

 

 

 

Udskriv

 

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden

 

Roskilde Tekniske Skole
(postadresse og administration)
Postboks 132, Pulsen 10
4000 Roskilde

 46 300 400
 Mandag-torsdag kl. 8.00-15.00
 Fredag kl. 8.00-14.00

 rts@rts.dk

CVR-nr. 44053128
EAN-nr. 5798000556874