Indsatser mod frafald

Vi arbejder målrettet med at hjælpe dig med at gennemføre din uddannelse.

Det faglige miljø

Skolen tilbyder et fagligt læringsmiljø, der skaber den rette balance imellem krav, tryghed og udfordring. Som elev skal du opleve, at du kan bruge dine evner, nysgerrighed og vedholdenhed, til at udvikle dig fagligt. Vi stiller faglige forventninger til dig, så du kan blive så dygtige som det er muligt.

Skolens lærere repræsenterer en høj faglighed, som vi håber du bliver inspireret af. Lærerne tilbyder passende differentiering i undervisningen, på værksteder, hal, stald og laboratorier, så du mødes på dit læringsniveau, og så du kan hæve dig til nye faglige højder.

I det daglige arbejde på skolen stiller skolen en ramme til rådighed, som på forskellige måder vurderes at bidrage til, at du kan gennemføre din uddannelse. Alle elever har fri og lige adgang til:

  • Gode introforløb ved opstart
  • Kontaktlærer/klasselærer
  • Feedback på dine opgaver
  • Vejledning til uddannelse
  • Sociale arrangementer
  • Muligheder for demokratiske og almendannende aktiviteter, fx elevråd, miljøråd m.m.
  • Faglige screeninger og ordblindetest

 Se skolens fælles pædagogisk didaktiske grundlag 

Det sociale miljø

Skolen arbejder løbende med udvikling af det sociale miljø. Målet er at give dig og dine kammerater en følelse af tryghed og tilhørsforhold i fællesskabet. Tryghed, trivsel og oplevelsen af fællesskab er afgørende for et godt læringsmiljø og opbygning af sociale relationer.

Alle klasser og afdelinger laver sociale arrangementer foranlediget af elevrådet eller klassens lærere. Skolen arbejder løbende med elevmiljøer og inddrager elevrådet i udsmykningsprojekter, fodboldturneringer, grillarrangementer eller skovture, der giver jer mulighed for at lære hinanden at kende og skabe netværk. På nogle grundforløb og HTX 1.g. tilbydes bl.a. makkerordning (NETWERK), ligesom skolen arbejder aktivt med at modvirke mobning.

 Se antimobbestrategi i skolens ordensregler

Vejledning

Tøv ej med at række ud efter hjælp, hvis du har brug for det. Din kontaktlærer er der for det samme. Vi ved, at uddannelse er sjovt og spændende, men også krævende. Der kan være perioder i din uddannelse, hvor du har brug for en snak, noget praktisk hjælp eller andet, for at komme godt igennem uddannelsen. Det er helt normalt og helt ok.

Foruden din kontaktlærer, har alle skolens afdelinger fuldtidsvejledere tilknyttet. Vejledningskontorerne har åbent hver dag. Her kan du henvende dig om stort og småt, som er blevet eller kan blive en hindring for gennemførelsen af uddannelsen. Vejlederne er behjælpelige med praktiske ting, såsom boligproblemer, SU-spørgsmål såvel som personlige problemstillinger eller hjælp til at få specialpædagogisk støtte (se afsnit nedenfor).

 Find en vejleder 

Specialpædagogisk Støtte (SPS)

Flere former for behov kan udløse specialpædagogisk støtte. Det kan være ordblindhed, personlige udfordringer, diagnoser, fysisk funktionsnedsættelse, uddannelsespålæg o.a.

Alle elever på grundforløb screenes for ordblindhed. Viser det sig, at du er ordblind, tilbydes du en it-rygsæk med instruktion i brugen af den samt støtte hos en læsevejleder. Ordblinde elever der tildeles en it-rygsæk, modtager op til ti instruktionstimer i brugen af udstyr og softwareprogrammer.

Skolens har licens til den fulde programpakke fra både CDord og AppWriter til alle elever, også ikke-ordblinde, så alle kan få en god oplevelse med skriftlige produktion og læsning undervejs i uddannelsen.

Elever med behov for specialpædagogisk støtte (SPS) på grund af personlige udfordringer eller diagnoser kan tilbydes støtte af en mentor. Hvilken mentor der matches med eleven, afhænger af elevens aktuelle behov. Der kan være tale om diagnoser, familiemæssige vanskeligheder, indlæringsudfordringer eller koordinering mellem socialforvaltning/jobcenter og skole. Der er altid tale om en individuel vurdering, og skolen tilstræber at møde elevens behov i matchet med den rette mentor.

Pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR)

Hvis du på et tidspunkt i din uddannelse får behov for hjælp udover hvad vejledningen kan tilbyde - det kan være skolemæssige, familiemæssige eller personlige problemer – kan vejledningen give dig en henvisning til skolens PPR-funktion. Det er muligt at få op til fem samtaler med en psykoterapeut og få hjælp til videre behandling i psykiatrien, hos speciallæge, socialforvaltning eller hypnoterapi til hjælp mod eksamensangst.

Fraværsprocedure

Skolen har en fast fraværsprocedure. Når du begynder på din uddannelse præsenteres du for fraværsreglerne generelt ved skolestart, og de gentages igennem forløbet ved behov.

Fravær er ofte komplekst at håndtere og at overskue konsekvenserne af. Derfor følger vi systematisk op på dit fravær. Uddannelseslederen er sammen med kontaktlærerne ansvarlig for den lokale opfølgning for enkeltelever eller klasser med bekymrende fraværsmønstre.

Der skal handles hurtigt hvis dit fravær bliver for stort, da det kan være svært at få samlet op på det tabte under en fraværsperiode. Udviser du et bekymrende fraværsmønster, stilles et kærligt men resolut sikkerhedsnet til rådighed, så du kan komme godt videre med din uddannelse. Den Kommunale Ungeindsats/ jobcentersagsbehandler involveres ved første fraværsbrev. Er du under 18 år, involveres også dine forældre. Har du en uddannelsesaftale med en virksomhed, involveres også din mester.

 Fraværsprocedure

 Ordensregler

Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere

Skolen har et godt samarbejde med virksomhederne, De Kommunale Ungeindsatser (KUI) og jobcentre i vores dækningsområde. Målet er, at vi sammen hjælper dig til at kunne gennemføre sin uddannelse. Hvis du f.eks. har for meget fravær, boligudfordringer, bliver langtidssyg eller andet, samarbejder du, virksomheden, din KUI-vejleder/sagsbehandler og skolens vejledning om en plan, så du kan gennemføre din uddannelse.

Ingen elever er overladt til sig selv, hvis de har brug for støtte før, under eller efter en uddannelse på Roskilde Tekniske Skole.

Fastholdelsespolitik for HTX Roskilde

Læs fastholdelsespolitik for HTX Roskilde

 

Udskriv