Seneste nyt: Corona/COVID-19 (1. halvår 2020)

På Roskilde Tekniske Skole følger vi udviklingen og følger løbende retningslinjerne fra myndighederne i forbindelse med Coronavirus/COVID-19.

Se også

Seneste nyt: Corona/COVID-19 (2. halvår 2020) 

Opdateret 29. maj: Alle skolens adresser er nu åbne

Alle skolens elever er nu tilbage på skolens adresser, både eud-, eux- og htx-elever og skolehjemselever. Desuden er der åbnet for AMU og kursusaktiviteter.  

Der er stadig nødundervisning på en række områder, men alle skolens adresser er nu åbne - med ekstra håndvaske, masser af håndsprit og afstand, så det er trygt og sikkert at færdes på skolen.  

Opdateret 14. maj: Erhvervsuddannelser genåbner den 18. maj

Eleverne på Roskilde Tekniske Skoles erhvervsuddannelser kan som del af genåbningens fase 2 igen modtage undervisning på skolens adresser fra 18. maj. Det fremgår af www.stm.dk/multimedia/07-05-2020_Aftale_om_anden_fase_af_en_kontrolleret_gen_bning.pdf

Fase 2 af genåbningen berører nu de af skolens elever, som har praktisk undervisning på grundforløb, hovedforløb, herunder certifikatfag og delsvendeprøver, samt elever i skolepraktik/praktikcenter. Desuden har skolen fortsat hovedforløbselever på sidste år af deres uddannelse samt svendeprøver, som var omfattet genåbningens fase 1.

Undervisningen foregår som udgangspunkt fysisk på skolen, men dele af undervisningen vil forsat kunne foregå som fjernundervisning. Der er stadig tale om nødundervisning og der kan derfor forekomme ændringer af timetal, forskudte mødetider mv.

Undervisningen tilrettelægges under sundhedsmæssige hensyn for at undgå smittespredning. Se anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen (opdateret 10/5-20): www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Forebyggelse-af-smittespredning 

De berørte elever vil modtage indkaldelsesbreve i e-Boks i løbet af kort tid.

Opdateret 8. maj: Erhvervsuddannelserne kan genåbne fra 18. maj  

Eleverne på Roskilde Tekniske Skoles erhvervsuddannelser kan som del af genåbningens fase 2 igen møde ind fysisk på skolen fra 18. maj. Det fremgår af https://deg.dk/aktuelt/visning/erhvervsuddannelserne-er-en-del-af-den-aktuelle-genaabning/ og www.stm.dk/multimedia/07-05-2020_Aftale_om_anden_fase_af_en_kontrolleret_gen_bning.pdf    

Det er stadig uafklaret, hvilke retningslinjer, som skal gælde for genåbningen, da vi afventer besked fra myndighederne.  

Skolen vil blive indrettet, så vi følger myndighedernes anvisninger for at sikre, at der ikke sker smittespredning.   

Skolens elever på erhvervsuddannelserne vil i løbet af den kommende uge direkte blive orienteret om, hvordan de skal forholde sig fra den 18. maj.  

Frem til 18. maj fortsætter onlineundervisningen.   

Vi glæder os over, at vi er på vej tilbage mod en mere normal hverdag og at den praktiske del af erhvervsuddannelserne igen kommer helt til sin ret, så alle elever på erhvervsuddannelserne kan få fuldt udbytte af deres erhvervsuddannelse.  

Opdateret 7. maj

Myndighederne har på et pressemøde her til aften orienteret om, at fase 2 af genåbningen blandt andet fra 18. maj indeholder:

”Undervisning og eksamener med krav om fysisk fremmøde. Desuden åbning af STU, EUD og FGU”
(kilde: www.regeringen.dk/nyheder/2020/pressemoede-om-genaabning-af-danmark-fase-2) 

Vi afventer nu en nærmere uddybning af, hvilke elever som er omfattet, og under hvilke omstændigheder vi yderligere kan åbne skolen.

Når vi ved mere, vil vi orientere yderligere. Lige nu glæder vi os blot over, at vi snart igen kan åbne for flere af skolens elever.

De elever, som bliver berørt af genåbningen vil blive orienteret direkte via e-Boks.

Opdateret 16. april: Erhvervsuddannelser åbner igen for elever på sidste år

Undervisningsministeriet har onsdag aften (15. april) meldt ud, at erhvervsuddannelserne kan åbne fysisk for undervisning af elever, der er i gang med deres sidste år i hovedforløbet og dermed det sidste år af deres uddannelse.

Det betyder, at hovedforløbselever der er på sidste år af deres uddannelse, kan indkaldes til undervisning på Roskilde Tekniske Skole, når skolen har de fysiske rammer klar.

De hold, elever og praktikvirksomheder der er omfattet af genåbningen vil få direkte besked i e-Boks i de kommende dage.

For øvrige elever forsætter undervisningen via skolens digitale platforme.

Roskilde Tekniske Skole følger forsat retningslinjerne fra myndighederne. Når undervisningen genoptages vil det således ske under hensyntagen til de sundhedsfaglige retningslinjer for genåbning af erhvervsuddannelser.

Opdateret 8. april

Der bliver nu via e-Boks udsendt breve til elever, praktikvirksomheder og kursister om den delvise oplukning og konsekvenserne af den. Se brevene her:

 Brev til elever (eud) om forlænget skolelukning (udsendt via e-Boks 8. april)

 Brev til kommende elever (eud) på grundforløb 2 på Søndre Mellemvej 2-4 (udsendt via e-Boks 8. april)

 Brev til kommende elever (eud) på grundforløb 2 på mureruddannelsen (udsendt via e-Boks 8. april)

 Brev til praktikvirksomheder om forlænget skolelukning (udsendt via e-Boks 8. april)

 Brev til kursister om forlænget skolelukning og aflysning af kurser (udsendt via e-Boks 8. april)

 Brev til elever på htx- og eux-uddannelserne på HTX Roskilde om delvis genoptagelse af gymnasial undervisning (udsendt via e-Boks 8. april)

 Bilag: Retningslinjer til forebyggelse af udbredelse af smitte med corona/COVID-19 (udsendt via e-Boks 8. april)

Opdateret 7. april: Skolen åbner delvist 15. april

Regeringen har på baggrund af indstillinger fra sundhedsmyndighederne fremlagt en plan for en trinvis genåbning. Det betyder, at dele af ungdomsuddannelserne kan genåbne fra 15. april, men at den generelle skolelukning fortsætter.

For Roskilde Tekniske Skole betyder det, som vi tolker udmeldingen fra Undervisningsministeriet, at der fra 15. april vil være undervisning for følgende elever:

  • 3.g-elever på HTX Roskilde
  • Eux-elever på sidste år af deres uddannelse for så vidt angår de gymnasiale fag
  • Elever på AMU-certifikatkurser: Hvor der er ledige, for hvem det pågældende AMU-kursus er påkrævet for at starte et specifikt job

Alle øvrige elever vil frem til 10. maj fortsat få nødundervisning som under de seneste uger af nedlukningen.

De elever, som berørt af den delvise genåbning fra den 15. april, vil direkte få tilsendt information via e-Boks den 8. april.

Se informationen fra Undervisningsministeriet på:
 Sådan åbner dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner i første fase 

Vær opmærksom på at der kan komme ændringer. Følg med her på www.rts.dk samt på skolens fælles Facebookside: www.facebook.com/roskildetekniskeskole

Opdateret 6. april

 Elever: - Fjernundervisningen fungerer

Opdateret 3. april

 Corona-/COVID-19-info til praktikvirksomheder

Opdateret 31. marts

 Sådan gør du, hvis du mister din uddannelsesaftale på grund af Corona/COVID-19

Opdateret 26. marts

Trepartsaftalen om lønkompensation dækker nu også lærlinge og elever. Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om en aftale, der sikrer, at arbejdsgiverne også kan få lønkompensation for lærlinge og elever. Det sker for at undgå fyringer som følge af corona-udbruddet. Læs mere på:

 www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/mar/200325-trepartsaftale-om-loenkompensation-daekker-nu-ogsaa-laerlinge-og-elever  

Du kan få refunderet resten af perioden på dit ungdomskort fra den dag du henvender dig - læs mere under "Pendlerkort" på: 

 Refundering af billetter og kort i forbindelse med coronavirus (www.dsb.dk)  

I hvilket omfang er det muligt at tage efteruddannelse i lønkompensationsperioden? Læs mere på:

 www.rts.dk/kurser  

 Fjernundervisning kan opkvalificere medarbejdere, mens lønudgift dækkes (25. marts 2020, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering)

Opdateret 24. marts 

Der bliver nu via e-Boks udsendt breve til elever, praktikvirksomheder og kursister om den fortsatte lukning og dens konsekvenser. Se brevene her:

 Brev til elever (eud, eux samt skolepraktik) om forlænget skolelukning (udsendt via e-Boks 24. marts)

 Brev til praktikvirksomheder om forlænget skolelukning (udsendt via e-Boks 24. marts)

 Brev til kursister om forlænget skolelukning (udsendt via e-Boks 24. marts)

 Brev til elever på HTX Roskilde om forlænget skolelukning (udsendt via e-Boks 24. marts)

Tilsvarende er der via e-Boks udsendt direkte information til de elever (eud), som har opstart 30. marts.  

Se også: 

 Roskilde Tekniske Skole tilbyder AMU som fjernundervisning under coronakrisen

Opdateret 23. marts: Skolen er lukket til efter påske

Myndighederne har besluttet, at alle landets skoler og ungdomsuddannelser skal forblive lukket foreløbig til og med 2. påskedag den 13. april.

Denne side vil fortsat blive opdateret med nyheder om betydningen for skolens elever og kursister.

Elever opfordres fortsat til at holde sig orienteret her på www.rts.dk samt via e-Boks og på de digitale platforme, som de kender fra den daglige undervisning.

Opdateret 20. marts

Der er nu vedtaget nødlovgivning om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19:
 www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/mar/200319-ny-lov-og-bekendtgoerelse-om-noedundervisning-traeder-i-kraft 

Nu afventer vi udmeldingen fra ministeriet om, hvordan loven skal udmøntes på erhvervsskoleområdet. Det bliver spændende at følge. Der er fortsat mange ubesvarede spørgsmål, som et hårdtarbejdende ministerium og vi arbejder på at få besvaret. E-Boks og www.rts.dk vil fortsat være centrale informationskanaler, så husk at tjekke begge dele jævnligt.

Der er også vedtaget en hjælpepakke, der skal holde hånden under dansk økonomi og hjælpe danske lønmodtagere, studerende og virksomheder gennem en svær tid: 
 www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2020/03/regeringen-og-partier-enige-om-hjaelpepakke 

Hvis du som elev alligevel skulle blive afskediget, så er det vigtigt, at du straks kontakter skolen og din fagforening for at høre, hvordan du skal forholde dig. Skolens telefoner og vejleding holder åbent som normalt.  

Opdateret 18. marts

Selv om skolen er lukket, bliver eleverne stadig undervist på Roskilde Tekniske Skole. Nu sker det blot online. 

 Læs mere i nyheden: Masser af læring - corona til trods

Opdateret 12. marts kl. 14.15: Skolen lukkes foreløbig til og med 27. marts

Skolen er lukket i foreløbig to uger til og med 27. marts for at sikre, at der ikke sker spredning af coronavirus.

Der gennemføres hverken undervisning, kurser, folkeskoleaktiviteter eller praktikcenteraktiviteter på skolens område i lukningsperioden, men for vores elever kan der godt foregå undervisning på andre måder fx virtuelt eller opgaver, som kan løses som hjemmeopgaver eller via skolens digitale platforme.

Elever opfordres til ikke at møde op på skolen, men i stedet løbende holde sig orienteret via www.rts.dk, e-Boks og de digitale platforme fra den daglige undervisning. 

Elever, praktikvirksomheder og kursister har modtaget brev i deres e-Boks om lukningen og dens konsekvenser. Se brevene her:

 Brev til elever (eud/eux) om lukning (udsendt via e-Boks 12. marts)

 Brev til praktikvirksomheder om lukning (udsendt via e-Boks 12. marts)

 Brev til kursister om lukning (udsendt via e-Boks 12. marts)

 Aflysning af optagelsesprøver (udsendt via e-Boks 12. marts)

 Brev til elever på HTX Roskilde om lukning (udsendt via e-Boks og Lectio 12. marts)

 

Opdateret 11. marts kl. 21.45

Roskilde Tekniske Skole følger retningslinjerne fra myndighederne. Pr. 11. marts betyder det at:

Elever og studerende på alle uddannelsesinstitutioner sendes hjem.

Elever og studerende på alle offentlige ungdomsuddannelser- og videregående uddannelser mfl. sendes hurtigst muligt og senest fra fredag den 13. marts 2020 hjem i foreløbigt to uger. For kostelever skal det aftales lokalt, hvilke elever der kan blive på skolen, indtil skolen genåbner.

Skolen vil være åben og har beredskab, men elever opfordres til ikke at møde op på skole.

Elever på skolehjem og kostskole vil blive orienteret om deres situation direkte.

Elever opfordres til at følge informationer her på siden og vil også blive orienteret via e-boks.

Opdateret 11. marts kl. 15.00

Skolens undervisning gennemføres som planlagt under hensyntagen til de anbefalinger, som løbende kommer fra Sundhedsstyrelsen og Udenrigsministeriets anbefalinger i forhold til udlandsrejser.

Pt. er der ikke øget risiko ved at være på skolen. 

Hjemmesiden www.coronasmitte.dk opdateres løbende, så alle kan følge med. Her findes også kontaktinformationer til myndighedernes hotline, som svarer døgnet rundt på telefon +45 7020 0233.

Elever/kursister/gæster på skolen som efterfølgende er i tvivl om, hvordan de skal forholde sig kan kontakte arbejdsmiljøleder Sten Josiassen på sjo@rts.dk og telefon +45 5139 7558.

Elever som er tilmeldt planlagte studieture bliver via deres e-Boks orienteret om eventuelle ændringer og/eller forholdsregler.

Skolen orienterer løbende information om lokale forhold her på siden - direkte link:
 www.rts.dk/coronavirus.  

 

Udskriv