Vedtægter for Landbrugsskolen Sjællands repræsentantskab


Generalforsamling i repræsentantskabet 2021

9. juni 2021: Generalforsamling i repræsentantskabet for Landbrugsskolen Sjælland

 

§ 1. Repræsentantskabet

Stk. 1. Landbrugsskolen Sjællands repræsentantskab udgøres af tidligere elever, som er medlem af Landbrugsskolen Sjællands elevforening(er) samt repræsentanter udpeget af landbrugets organisationer, landboungdommen, virksomheder og andre interessenter med tilknytning til landbrugsskolens virksomhed.

Stk. 2. Optagelse af medlemmer til repræsentantskabet sker på følgende måde:

- Medlemmer af elevforeninger har automatisk stemmeret til generalforsamlingen.
- De til enhver tid værende lokale landboorganisationer og landboungdomsforeninger på de østlige øer har automatisk stemmeret til generalforsamlingen hver med én stemme.
- Optagelse af øvrige medlemmer med tilknytning til landbrugsskolens virksomhed, besluttes af repræsentantskabets bestyrelse forud for generalforsamlingen.

Stk. 3. Der er ingen årlig kontingent til repræsentantskabet, men bestyrelsen kan søge dækning af evt. udgifter hos skole og elevforening.

§ 2. Repræsentantskabets funktioner

Stk. 1. Repræsentantskabets primære formål er at være bindeled mellem skolen og landbruget, herunder landbrugserhvervet, landbrugets ansatte og tidligere elever.

Stk. 2. Repræsentantskabet vælger 6 repræsentanter til skolens uddannelsesudvalg for landbrugsuddannelsen. Repræsentanterne vælges for en 2 årig valgperiode. Der er 3 på valg hvert år. Uddannelsesudvalget bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af mænd og kvinder. Uddannelsesudvalget kan desuden suppleres med repræsentanter ud fra ministeriets krav om paritetisk sammensætning og med elev- og personalerepræsentanter.

Stk. 3. Repræsentantskabet vælger ét bestyrelsesmedlem og suppleant til bestyrelsen for Roskilde Tekniske Skole.

§ 3. Repræsentantskabets generalforsamling

Stk. 1. Repræsentantskabet afholder ordinær generalforsamling og repræsentantskabsmøde én gang årligt i april - maj.

Stk. 2. Indkaldelse til repræsentantskabets generalforsamling sker med 14 dages varsel ved annoncering på skolens hjemmeside. Bestyrelsen indrykker samtidig annonce landbrugspressen på de østlige øer.

Stk. 3. Generalforsamlingens dagsorden skal mindst omfatte:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelse og forstander aflægger beretning
3. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen, der samtidig er medlem af uddannelsesudvalg for landbrug
4. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
5. Valg af formand og næstformand for bestyrelsen, der samtidig er medlem og suppleant til Roskilde Tekniske Skoles bestyrelse.
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt

Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 5. Formand og næstformand vælges blandt de 6 valgte bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 6. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når enten den ordinære generalforsamling, eller mindst 25 medlemmer af repræsentantskabet eller mindst 1/3 af bestyrelsens medlemmer skriftligt har stillet krav herom med angivelse af dagsorden, således at der vil kunne indkaldes med 14 dages varsel.

Stk. 7. Ingen kan afgive mere end én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 4. Bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen, der består af 6 personer, afholder 1-2 bestyrelsesmøder årligt.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer er samtidig medlemmer af uddannelsesudvalget.

§ 5. Vedtægtsændringer

Stk.1. Beslutning om ændring af nærværende vedtægt sker på generalforsamlingen i repræsentantskabet med mindst 2/3 flertal.

 

Vedtægterne er således vedtaget den 22/3 2006

Vedtægterne er ændret den 15. maj 2008


Du finder os her

Udskriv

 

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden

 

Roskilde Tekniske Skole
(postadresse og administration)
Postboks 132, Pulsen 10
4000 Roskilde

 46 300 400
 Mandag-torsdag kl. 8-15.30
 Fredag kl. 8-14

 rts@rts.dk

CVR-nr. 44053128
EAN-nr. 5798000556874