Pædagogik

  

 

MÅLET

 • Mål og medansvar
 • Åbenhed og faglig sparring
 • Læring til tiden
 • Eleven i centrum
 • Tydelig kobling
   

Skolens pædagogisk didaktiske grundlag

Roskilde Tekniske Skoles samlede bestræbelser går på, at alle vores elever skal have den bedst mulige uddannelse.

En uddannelse der imødekommer de aktuelle kompetencer, som samfundet kræver. Alle medarbejdere og praktikværter arbejder dagligt sammen om at skabe de allerbedste rammer for at sikre dette mål. Det gør vi bl.a. ved at skabe en helhedsorienteret læringskultur, der bygger på følgende fælles pædagogiske og didaktiske grundlag, som er en del af Roskilde Tekniske Skoles samlede værdigrundlag, mission, vision og strategi.

Klik ind og læs mere om de fem elementer, der sammen udgør MÅLET:

 • Mål og medansvar

  Vores elever skal opleve en målrettet undervisning, hvor mål og rammer for uddannelser, forløb og lektioner tydeliggøres og bruges aktivt.
  Vi lægger vægt på en tydelig klasseledelse, hvor lærerne stiller krav til eleverne og giver dem medansvar til fællesskabets bedste.
  Vores lærere er ambassadører og rollemodeller i forhold til skolens normer og værdier. Det skaber klarhed om den forventede adfærd på skolen, bidrager til almen dannelse og styrker lærer-/elevrelationerne.
  Undervisningen tilrettelægges, så der skabes rum for trivsel, læringsfællesskaber og netværksdannelse, og lærerne arbejder bevidst med elevernes samarbejds- og relationskompetencer.
 • Åbenhed og faglig sparring

  Planlægning og evaluering af undervisningen sker i samarbejdende lærerteams, da vi tror på, at det skaber sammenhæng og rum for faglig og pædagogisk sparring, engagement og ejerskab.
  Videndeling og erfaringsudveksling blandt lærerne har høj prioritet, og bør foregå såvel i det daglige arbejde som på tværs af afdelinger.
  Efteruddannelse og kompetenceudvikling skal ikke kun opfattes som et tilbud, men som et krav til den enkelte lærer.
 • Læring til tiden

  Vores elever skal kunne agere i forhold til de udfordringer den hastige samfundsudvikling giver, derfor indgår idéudvikling og innovative arbejdsmetoder, som en naturlig del af undervisningen.
  Teknologi og fagspecifikke medier bør understøtte nutidig praksis, og give eleverne viden der baserer sig på aktualitet og seneste udvikling.
  Der arbejdes aktivt med anvendelse af Informations- og kommunikationsteknologi i undervisningen. Det sker ud fra en overordnet it-pædagogisk strategi, hvor medier inddrages som et naturligt supplement til at fremme elevernes læreprocesser.
  Skolens fysiske læringsmiljø skal understøtte elevernes fællesskaber både fagligt og socialt, og i undervisningen inddrages de fysiske rammer i den anvendte pædagogik.
 • Eleven i centrum

  Gennem differentieret undervisning, der spænder lige fra det støttede uddannelsesforløb til uddannelse med målrettet talentudvikling og internationalt sigte, ønsker vi at udfordre og motivere den enkelte elev til at opnå sit fulde læringspotentiale.
  Lærerne er gennem åben og aktiv dialog ansvarlige for at styrke elevernes evner til at reflektere over faglig praksis og opgaveløsning, og sætte dem i stand til at træffe kompetente faglige valg.
  Den enkelte elevs udvikling og progression skal være tydelig og fastholdes gennem hele uddannelsen. Gennem evaluering og individuel opfølgning synliggøres elevernes fremskridt i forhold til fastsatte læringsmål.
 • Tydelig kobling

  I hele elevens uddannelsesforløb tilrettelægges undervisningen således, at der fremstår en tydelig kobling mellem skoledel og praktikdel.
  Læringsaktiviteter målrettes til at styrke og udbygge samarbejdet mellem skolen og virksomhederne, samt øge elevernes kendskab og forståelse for begge læringskontekster.
  Teori kobles til opgave- og problemløsning i praksis. Det giver eleven en forståelse for de nødvendige faglige handlekompetencer og præsenterer viden på en meningsfuld måde.
  Undervisningen skal forberede eleverne på et tværfagligt arbejdsmarked, og indeholder derfor læringsaktiviteter der fremmer tværfaglighed og respekt fagene i mellem.

Udskriv

 

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden

 

Roskilde Tekniske Skole
(postadresse og administration)
Postboks 132, Pulsen 10
4000 Roskilde

 46 300 400
 Mandag-torsdag kl. 8-15.30
 Fredag kl. 8-14

 rts@rts.dk

CVR-nr. 44053128
EAN-nr. 5798000556874