Sådan håndterer Roskilde Tekniske Skole Corona/COVID-19-situationen // LÆS MERE

Ordensregler

Kollektiv og personlig adfærd, problemløsning og sanktioner, mobning/antimobbestrategi

På Roskilde Tekniske Skole viser vi respekt for hinanden og vores medmennesker. Vi optræder hensynsfuldt - både i skole og på vej til og fra skole. Skolens ordensregler gælder også, når du i skoletiden bevæger dig uden for skolens område. Vi forventer, at alle, som går på Roskilde Tekniske Skole, har en adfærd, der giver et fornuftigt arbejds- og undervisningsmiljø for alle som er her til daglig.

Kollektiv og personlig adfærd

Samfundets almindelige regler gælder også på skolen, hvilket betyder, at strafbare handlinger som f.eks. vold, trusler, hærværk, tyveri, racistisk optræden, maskering, it-misbrug og brug af rusmidler også er strafbart på skolen og derfor ikke accepteres.

Skolen accepterer ikke aktiviteter, der har til formål at hverve medlemmer eller sælge varer eller ydelser. Det gælder for foreninger, virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner og gælder også for elever, der er indskrevet på skolens uddannelser.

Besiddelse af våben accepteres ikke, med mindre det er tilladt af skolen i forbindelse med undervisningen (f.eks. jagtundervisning mv.). Det er bortvisningsgrund at fremstille våben eller våbenlignende genstande, med mindre det er som del af undervisningen.

Det er ikke tilladt at være i besiddelse af, indtage eller være påvirket af rusmidler på skolen (se skolens rusmiddelpolitik). Sociale efter-skole-aktiviteter på skolen kan dog tilrettelægges med alkohol, dog sådan at alle kan deltage - også uden at skulle drikke alkohol.

Roskilde Tekniske Skole har tobaksfri/røgfri skoletid fra 1. august 2021, som alle andre uddannelsesinstitutioner med ungdomsuddannelser (se skolens politik vedr. tobaksfri/røgfri skole). Forbuddet gælder både elever, medarbejdere og andre, som besøger skolen. Dermed er det ikke tilladt at ryge eller anvende tobaksvarer, tobakssurrogater eller urtebaserede rygeprodukter i skoletiden, hverken på eller udenfor skolens område.  

Det forventes, at alle rydder op efter sig og bidrager til at opretholde et godt, rart, sikkert og ryddeligt miljø på skolens område. På Roskilde Tekniske Skole tager vi alle ansvar for at passe på skolens bygninger og inventar.

Vis altid respekt for andres privatliv.

På nogle afdelinger kræves det, at eleven underskriver særligt it-ordensreglement for at kunne bruge skolen it-udstyr og netforbindelse.

Skolen forventer, at du behandler elever og ansatte respektfuldt og hensynsfuldt, også når du bruger digitale medier fx Facebook, Instagram, Snatchat, TikTok o.l. samt studiesystemerne Lectio/Uddata+ og skolens læringsplatforme.

Oplever du eller andre, at der deles (krænkende) billedmateriale eller anden digital mobning, opfordres du til straks at kontakte din underviser, vejleder eller ledelsen (se afsnittet ”Mobning” nedenfor).

Problemløsning ved brud på ordensregler

Det tilstræbes at løse eventuelle problemer i dialog. Det betyder, at overtrædelse af ordensreglerne i første omgang resulterer i samtale med en medarbejder, der har kendskab til hændelsen, en vejleder, der fungerer som elevens bisidder/rådgiver eller en leder/chef – i nogle tilfælde alle tre parter. Sagsbehandlingen afhænger af problemets karakter og omstændighederne i øvrigt.

Adfærd som udgør en sikkerhedsrisiko eller virker alvorligt forstyrrende eller direkte blokerende for gennemførelsen af undervisningen og arbejdet på skolen kan dog resultere i øjeblikkelig hjemsendelse eller bortvisning.

Hjemsendelse bruges, hvis der er begrundet formodning om, at eleven efter endt sagsbehandling kan fortsætte sin uddannelse på Roskilde Tekniske Skole. Bortvisning bruges, hvis overtrædelsen er af en sådan karakter, at der er begrundet tvivl om, at eleven kan fortsætte sin uddannelse på Roskilde Tekniske Skole.

Er der tale om hjemsendelse/bortvisning af elever under 18 år informeres forældre/værge. Har eleven en uddannelsesaftale informeres praktikstedet straks. Uanset hvordan sagsbehandlingen gennemføres, skal det gå hurtigt. Hændelsesforløbet skal undersøges og samtalen med eleven forberedes. Vejlederen optræder i denne slags sager som elevens bisidder og rådgiver i eventuelle møder. Initiativpligten i sagsbehandlingen ligger hos uddannelseslederen eller uddannelseschefen, som i tvivlstilfælde kan henvende sig til kvalitetschefen om råd og vejledning. Kvalitetschefen skal orienteres om sagsforløbet.

Er eleven under 25 år, orienteres UU, hvis sanktionen kan medføre, at eleven er frafaldstruet.

Sanktioner

Afhængig af forseelsens karakter bruges følgende sanktioner:

 • Samtale
 • Advarsel
 • Midlertidig hjemsendelse
 • Indkaldelse til fornyet grundforløb/skoleophold
 • Overflytning til anden skole
 • Eller kombination af ovenstående muligheder

Skolens reaktion og sanktion skal være afstemt i forhold til forseelsens karakter og begrundelse skal fremgå tydeligt af brev og de notater, som skrives i forbindelse med sagsforløbet.

Der er særlige krav til sagsbehandling for elever med praktikplads. Praktikstedet skal i tilfælde af overtrædelse af skolens ordensreglement orienteres straks, og meddelelsen skal efterfølgende som hovedregel sendes til praktikvirksomhedens e-Boks, mail eller som rekommanderet brev. Såfremt mail benyttes til orientering, skal skolen sikre sig kvittering for, at mailen er modtaget og læst af rette vedkommende.

Specielle tilfælde

Der kan gives en skriftlig advarsel om risiko bortvisning fra skolen i gentagelsestilfælde, men i særlige tilfælde kan eleven bortvises fra skolen med øjeblikkelig virkning.

Voldelige elever vil som udgangspunkt blive bortvist, men under hensyntagen til sagens karakter og den efterfølgende sagsbehandling. Bortviste elever kan fortsætte uddannelsen et andet sted, hvilket dog sker på elevens eget initiativ. Skolen kan, hvis omstændighederne tillader det, være behjælpelig med at finde en anden skole. Den voldsramte tager stilling til om det skal anmeldes til politiet.

Ved tyveri og hærværk er det den, der har lidt skade, der afgør om politiet skal inddrages.

Bombetrusler ol. tages særdeles alvorligt og politianmeldes. Konsekvenserne er gennemgribende selv om truslerne er fremsat i misforstået kådhed. Trusler af den karakter medfører bortvisning og der kan forventes et retsligt efterspil. Man kan desuden blive pålagt et erstatningsansvar, hvis skolen, som følge af truslen, rømmes.

Der kan lokalt være præciseringer af reglerne. Dine undervisere informerer om disse ved start på uddannelsen/kurset/projektet.

Mobning

Mobning sker, når et menneske udstødes af en gruppe – fx en elev, der udelukkes af et klassefællesskab. Det kan foregå i det daglige samvær såvel som på digitale medier. Uanset hvordan mobningen foregår, kan årsagen ikke udelukkende tillægges enkelte personer, men handler om, hvordan gruppen har det som helhed. Det handler om at arbejde med fællesskab og accept i gruppen.

I arbejdet mod mobning tages derfor udgangspunkt i at skabe stærke og inkluderende fællesskaber, der sikrer den bedst mulige trivsel for den enkelte og i relationer til andre. Vi arbejder aktivt både på klasse- og skoleniveau for at understøtte fællesskab, tilhørsforhold, omsorgsfuld adfærd og at kunne se styrken i, at vi er forskellige. Alle medarbejdere skal være gode rollemodeller ved at agere respektfuldt overfor elever og hinanden i sprog og handling og på sociale medier.

Eksempler på skoleindsatser mod mobning:

 • Undervisning i digital dannelse
 • Projekt Netwerk
 • Forældremøde på første årgang
 • Årlig national elevtrivselsmåling med tilhørende lokal opfølgning
 • Løbende evaluering af undervisningen med tilhørende klassedialog
 • Introtur, hyttetur, studietur, fredagscafé o.l.

Forældre, elever eller ansatte, der iagttager tegn på mobning, skal straks kontakte kontakt-/klasselæreren, der undersøger omfanget nærmere. Læreren vil herefter i samarbejde med sit team omkring klassen aftale en fælles indsats mod mobningen. Ofte vil problemet kunne løses vha. klassesamtaler og arbejde med klassens mål og regler samt ved inddragelse af aktiviteter som fx samarbejdsøvelser eller faglige aktiviteter med fokus på samarbejdsprocessen. Skolens ledelse orienteres og kan evt. inddrages i arbejdet med sparring, observationer og vejledning.

Er mobningen af så grov karakter, at der er tale om mistrivsel hos eleven, informeres skoleledelsen straks herom. I samarbejde med eleven (evt. forældrene hvis eleven er under 18 år), lærerteamet og evt. med inddragelse af fagpersoner fra skolens PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning) lægges en handleplan for, hvordan vi her og nu hjælper eleven, der er kommet i klemme – samt en plan for klassen som helhed. Denne plan skal være udarbejdet senest 10 arbejdsdage efter, der er modtaget oplysning om problemerne, (jf. undervisningsmiljøloven §1). Skoleledelsen er ansvarlig for at denne plan laves, og at der følges op på den.

Se også:
 redbarnet.dk/sletdet

 

Udskriv

 

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden

 

Roskilde Tekniske Skole
(postadresse og administration)
Postboks 132, Pulsen 10
4000 Roskilde

 46 300 400
 Mandag-torsdag kl. 8-15.30
 Fredag kl. 8-14

 rts@rts.dk

CVR-nr. 44053128
EAN-nr. 5798000556874