Tobaksfri skole - politik

Roskilde Tekniske Skole indfører nærværende politik pr. 1. august 2021 i konsekvens af Danmarks sundhedsdagsorden og den aktuelle lovgivning om rygning på ungdomsuddannelsesinstitutioner.

Det betyder, at elever, medarbejdere, gæster mv. ikke må bruge/ryge tobak i skoletiden. Det gælder både på og uden for skolens område, og man må derfor heller ikke bruge tobak i skole-/arbejdstiden selv om man for en periode har forladt skolens område i skoletiden. Politikken gælder altså for alle som befinder sig på skolens arealer og i skolens bygninger, og der må heller ikke ryges i skolens bygninger uden for skoletiden.

Politikken gælder for alle typer tobak, tobakssurrogater og nikotinholdige produkter, herunder cigaretter, e-cigaretter, snus, opvarmet tobak, Epok og lignende, pga. tobakstypernes negative helbredseffekt.

Sanktioner

Tobakspolitikken skal naturligvis følges og der indføres derfor nedenstående handleplan og sanktioner ved brud på reglerne om skolens tobakspolitik.

Alle medarbejdere på skolen skal medvirke til politikkens gennemførelse ved håndhævelse, information og hjælp.

Medarbejdernes ansvar i håndhævelsen af tobakspolitikken betyder at man skal gøre opmærksom på eventuelle overtrædelser over for den/dem der overtræder politikken. Medarbejderen skal orientere sin nærmeste leder med sine observationer, hvorefter lederen har ansvaret for det videre forløb jfr sanktionsbeskrivelsen.

På Roskilde Tekniske Skole indføres et sanktionssystem med 3 trin. Normalt vil man følge sanktionsforløbets sekventielle opbygning, men i særlig tilfælde kan rækkefølgen suspenderes.

  1. Ved den første overtrædelse skal medarbejderen overfor eleven gøre opmærksom på at han/hun overtræder skolens tobakspolitik og at det i gentagelsestilfælde vil få konsekvenser. Uddannelseslederen inden for området skal informeres om observationen, hvorefter uddannelseslederen har ansvaret for det videre forløb.
  2. Anden gang reglen overtrædes får eleven en mundtlig eller en skriftlig advarsel og det indskærpes, at yderligere overtrædelse vil få alvorlige konsekvenser for den fortsatte skolegang. Uddannelseslederen er ansvarlig. Forældre og mestre orienteres om overtrædelsen. Midlertidig bortvisning kan komme i anvendelse og i givet fald besluttes varigheden lokalt. Overtrædelsen registreres i elevens sag og eleven informeres og tilbydes hjælp til at blive tobaksfri.
  3. Hvis overtrædelserne fortsætter på trods af sanktionerne i pkt. 1 og 2 udmeldes eleven fra skolen. Forældre og mestre orienteres om overtrædelsen. Uddannelseslederen er ansvarlig.

Hvis en medarbejder overtræder politikken behandles det som enhver anden overtrædelse af skolens personalepolitik.

Håndhævelse og rollefordeling

Alle medarbejdere har en aktiv rolle i håndhævelsen af skolens tobakspolitik. Det betyder, at alle skal være opmærksomme på overtrædelser af reglerne for tobaksfri skoletid og reagere jævnfør politikken og sanktionerne.

I den første tid efter indførelse af tobakspolitikken er det vigtigt at have en øget opmærksomhed på overholdelsen af politikken. Den tobaksfri skoletid er et fast punkt på møder i afdelingerne, og lederne går forrest i bestræbelserne på at hjælpe elever og ansatte med at overholde politikken.

Alle elever, medarbejdere og interessenter skal orienteres om skolens tobakspolitik og den tobaksfri skoletid skal være en integreret del af skolens ordensreglement. Ud over en god introduktion skal undervisere også være opmærksomme på pausekulturen, og skal som alle andre medarbejdere reagere i tilfælde af brud på reglerne. Der skal også være en særlig opmærksomhed på at fremme alternative aktivitetsmuligheder.

Roskilde Tekniske Skole vil gerne yde hjælp ved et ønske om at stoppe med brugen af tobak og der skal derfor være mulighed for at guide videre til forskellige behandlingstilbud.

Supplerende viden

  • Ved studieture og ekskursioner gælder tobaksfri skoletid i den programlagte undervisningstid.
  • Ved fredagscaféer er det tilladt at bruge tobak uden for skolens matrikel efter skolens sidste undervisningsmodul.
  • Ved svendeprøver og afslutninger er det tilladt at bruge tobak uden for skolens matrikel efter skolens sidste undervisningsmodul.
  • På skolehjemmet er er det tilladt at bruge tobak efter skolens sidste undervisningsmodul på særligt anviste lokationer.
  • Der er udarbejdet et fortolkningsnotat til nærværende tobakspolitik.

Roskilde Tekniske Skole ønsker en åben dialog både mellem medarbejdere og med eleverne om tobaksfri skoletid.

21. juni 2021 

Udskriv

 

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden

 

Roskilde Tekniske Skole
(postadresse og administration)
Postboks 132, Pulsen 10
4000 Roskilde

 46 300 400
 Mandag-torsdag kl. 8-15.30
 Fredag kl. 8-14

 rts@rts.dk

CVR-nr. 44053128
EAN-nr. 5798000556874