Kodeks for ungdomsorganisationers adgang til ungdomsuddannelser

Ungdomsorganisationers adgang til Roskilde Tekniske Skole

Ungdomsorganisationers adgang til Roskilde Tekniske Skole

For samfundsengagerende ungdomsorganisationer (se bilag 1), som ønsker at informere eller at afholde et arrangement/et møde på Roskilde Tekniske Skole er der følgende muligheder:

Oplæg i forbindelse med undervisning

Besøg af ungdomsorganisationer skal have relevans i forhold til undervisningen. Det betyder, at de pågældende organisationer bidrager med indlæg/oplæg, som giver anledning til debat og perspektiv på de problemstillinger, der arbejdes med i undervisningen, hvad enten det er for én eller flere klasser/hold. I disse tilfælde skal der laves aftaler med relevante lærere.

Debatter

Op til folketingsvalg, kommunalvalg eller lignende afholdes der forskellige arrangementer, hvor skolens elever har mulighed for at drøfte politik med politisk aktive unge. Ved disse arrangementer lægger vi vægt på en bred politisk repræsentation. Det vil være en fordel, hvis ungdomspartier har koordineret henvendelsen til skolen.

Trykt materiale

På skolens hovedadresser anvises særlige opslagstavler til opsætning af materiale. Oversigt over opslagstavlernes placering fås ved henvendelse til skolens afdelinger.

Mødeaktivitet

Skolens elevråd har - efter aftale med den lokale leder - mulighed for at arrangere møder med ungdomsorganisationer i skoletiden og i skolens lokaler for skolens elever.

Ungdomsorganisationer har - efter aftale med den lokale leder - mulighed for at arrangere møder på skolen for elever efter undervisningens ophør. Dog skal der ved planlægningen tages hensyn til aflåsning, rengøring m.m.

Vi forventer at

Ungdomsorganisationerne er ansvarlige for at gøre klar og rydde op efter et besøg/arrangement.

De aktiviteter, debatter, budskaber og materialer, som ungdomsorganisationerne bidrager med på uddannelsesinstitutionerne, skal foregå i en konstruktiv tone og have respekt for mangfoldighed og skolens værdigrundlag.

Enhver form for racistiske, sexistiske eller andre diskriminerende budskaber er uacceptable.

Skolen forbeholder sig ret til at afvise organisationer, der ikke har et tydeligt demokratisk samfundsengagerende sigte.

Skolen accepterer ikke aktiviteter og måder at agere på, der som formål har at hverve medlemmer eller sælge varer eller ydelser. Sidstnævnte gælder også for elever, der er indskrevet på skolens uddannelser.

Aktiviteterne må ikke forstyrre undervisning og læringsaktiviteter eller være i strid med skolens ordensregler.

Sådan gør du

  1. Skriv til rts@rts.dk med beskrivelse af tid, sted, form og indhold for arrangementet
  2. Din forespørgsel bliver videresendt til afdelingernes kontaktperson
  3. Accept/afslag fra afdelinger eller fra skolen centralt sendes på mail til den, der har henvendt sig
  4. Hvis et arrangement aftales, foregå resten af kommunikationen direkte med kontaktpersonen på afdelingen

Ovenstående retningslinjer er drøftet med skolens elevråd i efteråret 2013 og opdateret januar 2016 p.g.a. præcisering fra Danske Erhvervsskoler bestyrelserne.

Bilag 1: Hvem har adgang?

Med ”samfundsengagerende ungdomsorganisationer” menes som hovedregel organisationer, der er en del af det partssystem, der rammesætter, udvikler, beskriver, driver og kvalitetssikrer erhvervsuddannelserne gennem deltagelse i centrale råd, faglige udvalg, bestyrelser og lokale uddannelsesudvalg. Bemærk dog, at kun ungdomsafdelinger af faglige organisationer, der tager uddannelsesansvar i forhold til skolens udbud af uddannelser anses for relevante.

Hertil kommer:

  1. Ungdomsafdelinger af opstillingsberettigede partier
  2. Ikke organiserede ungdomsorganisationer, der arbejder for f.eks. humanitære indsatser, klima m.m.

 

Revideret 27. januar 2016

Udskriv

 

ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

 Til forsiden

 

Roskilde Tekniske Skole
(postadresse og administration)
Postboks 132, Pulsen 10
4000 Roskilde

 46 300 400
 Mandag-torsdag kl. 8-15.30
 Fredag kl. 8-14

 rts@rts.dk

CVR-nr. 44053128
EAN-nr. 5798000556874